Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 31/08/2015

Thời khóa biểu mới bắt đầu áp dụng(31/8/2015) cho cả 3 khối 10,11,12.

Bắt đầu từ tuần tới thời khóa biểu sẽ thay đổi. Với  lí do có một số giáo viên mới về nhận nhiệm sở chính vì thế thời khóa biểu cập nhật lại.

Người đọc
436
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
THỜI KHÓA BIỂU 31.8.2015.xls

Clock

Liên kết