Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời khóa biểu mới bắt đầu từ 29/12/2014

Thời khóa biểu mới chính thức áp dụng từ ngày 29/12/2014, cho 3 khối (sáng - chiều) và học thêm của khối 12.

Người đọc
612
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
TKB sáng và chiều áp dụng 29.12.2014.xls

Clock

Liên kết