CMS_pDetail
KẾ HOẠCH Thanh kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2016-2017

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT BÌNH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số : …./KH-THPTBP                                      ThủDầu Một, ngày … tháng … năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thanh kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2016-2017

 

Căn cứ công văn số 1682/SGDDT-VP ngày 13 tháng9 năm 2016 của Sở GD & ĐT Bình Dương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụnăm học 2016-2017 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ công văn số 1677/SGDDT-GDTrHTX ngày 13 tháng 9 năm 2016của Sở GD & ĐT Bình Dương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dụctrung học năm học 2016-2017;

Trường THPT Bình Phú xây dựng kế họach thanh kiểm tranội bộ trường học năm học 2016-2017, cụ thể như sau :

1. Mục đích yêu cầu :

1.1 Mục đích :

Công tác thanh kiểm tra nội bộ trường học là hoạt độngquản lý thường xuyên của hiệu trưởng, nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những biệnpháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra ; góp phần hoàn thiện,củng cố và phát triển nhà trường.

 Kiểmtra nội bộ nhằm giúp mỗi cá nhân, tổ chức trong nhà trường tuân thủ và thựchiện đúng các quy định của pháp luật và quy chế của ngành, trong thực hiệnnhiệm vụ nhằm đạt chất lượng, hiệu quả công tác tốt.

Qua kiểm tra sẽ đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy vàhọc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà trường. Củng cố và thiếtlập trật tự, kỷ cương trường học, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗithành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạtđộng giáo dục.

1.2 Yêu cầu :

  Thanh kiểm tratất cả các hoạt động của nhà trường bao gồm : Công tác quản lý hoạt động dạy vàhọc; Công tác phát triển và xây dựng đội ngũ; công tác xây dựng văn hóa nhàtrường; Công tác quản lý tài chính, tài sản đơn vị; Công tác quản lý của Hiệutrưởng.

Phải đảm bảo đúng quy trình, khách quan, trung thực,nhằm sau khi kiểm tra sẽ phân tích, đánh giá, tư vấn đề ra các biện pháp để khắcphục và phát triển.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “học tậpvà làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy kết qủa thựchiện cuộc vận động “hai không” cuả nghành. Tăng cường thực hiện phong trào thiđua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỷnăng. dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tập trung chỉ đạo đổi mớiphương pháp dạy học. Tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng khuyến khích tinhthần tự học và sự sáng tạo của học sinh. Triển khai thực hiện các giải phápnhằm giảm học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục mởrộng và nâng cao chất lượng dạy học hai buổi/ngày.

Triển khai có hiệu quả đánh giá cán bộ quản lý theochuẩn hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục, kế hoạch năm học.

Thực hiện cá hoạt động giáo dục. Phân công giáo viênthực hiện các hoạt động giáo dục. Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờlên lớp, hướng nghiệp và tích hợp các hoạt động giáo dục giáo dục ngoài giờ lênlớp, hướng nghiệp qua các môn học khác. Tổ chức dạy nghề phổ thông,Thể dục,Quốc phòng cho học sinh, theo đúng qui định.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. đổi mới phươngpháp kiểm tra đánh giá, triển khai tthực hiện hiệu quả việc học, kiểm tra đánhgiá theo chuẩn kiến thức, kỷ năng trong chương trình THPT.

Thực hiện giáo dục và tích hợp giáo dục về: địaphương, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn giao thông, …

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quảnlý, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thi đua, khen thưởng, thông tin báo cáo.

3. Nội dung thanh kiểm tra nội bộ nhà trường :

Bao gồm các nội dung kiểm tra như sau :

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên : Thông quahình thức dự giờ, thăm lớp kết hợp kiểm tra hồ sơ sổ sách.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn : Kiểmtra công tác quản lý của tổ trưởng, cụ thể về vai trò, tác dụng, uy tín, khảnăng lãnh đạo của Tổ trưởng; Kiểm tra hồ sơ quản lý của Tổ trưởng; Kiểm trachất lượng dạy học chung của Tổ chuyên môn; Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn ( 1 tháng họp 2 lần); Kiểmtra kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ vvv…

- Kiểm tra cơ sở vật chất và tài chính.

- Kiểm tra bộ phận văn thư hành chánh :

- Kiểm tra tình hình thực hiện nội quy của học sinh :

- Kiểm tra công tác quản lý toàn diện của Hiệu trưởng.

4. Nội dung cụ thể:

Tháng

Đối tượng và nội dung  kiểm tra

Người kiểm tra

Phương pháp kiểm tra

Tháng 09/2016

- Tình hinh vệ sinh nhà trường.

- Nền nếp học sinh.

- Tình hình chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội nghị CBVC

 

 

- T.Vinh

- Đoàn, GT

-  T.Thịnh, C.Tú

- Kiểm tra thực tế.

- Kiểm tra khối 10

- Phương án nhân sự và văn kiện

Tháng 10/2016

- Nền nếp HS.

- Tài chính quý 3/2016

- Hoạt động của tổ Vật lý, Toán

 

- Hoạt động của tổ Hóa, Sinh

 

- Hoạt động của tổ Văn, Sử-GDCD, Địa

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

- Tình hình dạy tăng tiết trong nhà trường

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (Mỗi tổ CM chọn 2 GV).

- Hồ sơ quản lý sổ sức khỏe HS

- Hồ sơ giám thị (quản lý học sinh và GV)

- Công tác quản lý của Thư viện

- Đoàn TN

- Thanh tra

- T.Vũ

 

- T.Vinh

 

- C.Tâm

 

- C.Tú, C.Phượng TTrND

- T.Tân, GT

 

- Các TTCM

 

- BGH

- T.Thịnh

 

- T.Thịnh

- KT đột xuất 1 vài lớp

- KT thực tế

- Xem xét hồ sơ quản lý tổ chuyên môn.

- Xem xét hồ sơ quản lý tổ chuyên môn.

- Xem xét hồ sơ quản lý tổ chuyên môn.

- KT hồ sơ quy định về ATTP.

 

- KT sổ đầu bài

 

- .Hồ sơ cá nhân GV

 

-  KT hồ sơ y tế

- KT sổ sách

 

- KT hồ sơ sổ sách

Tháng 11/2016

- Thực hiện nội dung, chương trình GV

 

- Hồ sơ GVCN khối10

- Hồ sơ GVCN khối 11

- Hồ sơ GVCN khối 12

- Hồ sơ sổ sách phòng thiết bị

- Công tác bồi dưỡng HSG 10;11

- KT công tác Văn thư

- Hoạt động của tổ Tin, Anh, TD-QP

 

 

-  Thực hiện an toàn giao thông

 

- Các TTCM

 

- T.Vinh

- T.Vũ

- C.Tâm

- T.Thịnh

- TTCM

- T.Tân

- T.Vinh, C.Tâm, T.Vũ

 

- T,Vũ, Đoàn TN

- Dự giờ, kt hồ sơ cá nhân GV

- GVCN nộp sổ CN

- GVCN nộp sổ CN

- GVCN nộp sổ CN

- Hồ sơ thiết bị

- KT GV bồi dưỡng

- Sổ sách

- Xem xét hồ sơ quản lý tổ chuyên môn.

 

- Kiểm tra thực tế nhà giữ xe của nhà trường

 

 

Tháng 12/2016

- Tình hình CSVC chuẩn bị thi HK1

- Kiểm kê tài sản cuối năm

 

- Hồ sơ GV tổ TD-QP, Toán, Lý

- Hồ sơ GV tổ Hóa, Sinh, Tin

- Hồ sơ GV Văn, Anh, Sử-GDCD, Địa

- Phòng bộ môn Tin, Lý

- Học bạ học sinh đầu cấp

 

- T.Vinh,

- Ban Kiểm kê

-  T.Vũ

- T.Vinh

- C.Tâm

- T.Thịnh

- GVCN các lớp 10

- Quan sát thực tế

- Quan sát, kiểm tra TSCĐ

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- PT phòng nộp hồ sơ

- Hồ sơ học bạ

Tháng 1/2017

- Tình hình vệ sinh nhà trường.

- Kiểm tra nền nếp học sinh. (Hàng tuần).

- Tình hình thực hiện chương trình,  của giáo viên.

 

-  Các lớp Tăng tiết

- Kiểm tra tình hình ghi điểm trung bình HK1 của GVCN vào học bạ

- T.Vinh

- Đoàn TN

 

- TTCM

 

 

- C.Tâm, GT

- Giám thị, VP

- Kiểm tra thực tế.

- Kiểm tra  lớp 11,  lớp 12

- Kiểm tra sổ đầu bài, giáo án, sổ kế hoạch BM.

- Kiểm tra sổ đầu bài

- Học bạ các lớp

Tháng 2/2017

- Hồ sơ học sinh khối 12.

 

 

- Hồ sơ GV tổ TD-QP, Toán, Lý

- Hồ sơ GV tổ Hóa, Sinh, Tin

- Hồ sơ GV Văn, Anh, Sử-GDCD, Địa

-  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

 

- Phòng bộ môn Hóa, Sinh

 

- GVCN khối 12

 

-  T.Vũ

- T.Vinh

- C.Tâm

- C.Tâm

 

- T.Thịnh

 

- GVCN tự kiểm tra và báo cáo kết quả cho BGH.

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- KT mỗ tổ 2 GVBM

- Tình hình dạy của GVBM

- PT phòng nộp hồ sơ

 

Tháng 3/3017

- Hồ sơ TV-TB

- Công tác Tăng tiết, phụ đạo.

- Việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ học sinh k.12

- Việc đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện chương trình

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (Mỗi tổ CM chọn 2 GV).

- T.Thịnh

- C.Tâm, GT

- T.Thịnh

 

- C.Tâm

 

 BGH và các TTCM

- Các TTCM

- PT phòng nộp hồ sơ

- Sổ đầu bài, kế hoạch

-  Hồ sơ GV

 

- Tổ chức kiểm tra chéo và báo cáo.

- Dự giờ đột xuất

 

- .Hồ sơ cá nhân GV

 

 

Tháng 4/2017

- KT sổ đầu bài khối 10, 11, 12

- Hồ sơ GVCN khối10

- Hồ sơ GVCN khối 11

- Hồ sơ GVCN khối 12

- Hồ sơ quản lý Đoàn TN

- Kiểm tra tài chính quý 1/2017

- GT

- T.Vinh

- T.Vũ

- C.Tâm

- T.Thịnh

- TTrND

 

-  KT trực tiếp sổ

- GVCN nộp sổ CN

- GVCN nộp sổ CN

- GVCN nộp sổ CN

- Hồ sơ sổ sách

- Tình hình thực hiện  của kế toán

Tháng 5/2017

-  Cơ sở vật chất nhà trường

 

-  Thực hiện an toàn giao thông

 

-  An toàn vệ sinh thực phẩm (Căntin)

 

- T.Vinh và Bảo vệ.

- T,Vinh, Đoàn TN

- C.Tú, C.Phượng, T.Bảo

- Kiểm tra thực tế

 

- Kiểm tra thực tế nhà giữ xe của nhà trường.

- Kiểm tra thực tế ở căntin

Tháng 6/2017

-  Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh khối 10, 11

- Kiểm tra sinh hoạt hè năm 2016 của Đoàn TN

-  Kiểm tra việc giải quyết chế độ thừa giờ cho giáo viên năm học 2016-2017

 

 

- Hồ sơ thi tuyển lớp 10 năm học 2016-2017

 

- GVCN

 

- T.Vũ

 

- T.Thịnh

 

 

 

- Hội đồng tuyển sinh 10

- KT học bạ

 

- Kiểm tra hồ sơ kế hoạch hoạt động.

- Kiểm tra bản tổng hợp việc thực hiện chuyên môn HK1 và HK 2

- Hồ sơ thi HS lớp 9 các trường về nộp

Tháng 7/2017

- Tình hình ôn tập trong hè

- Công tác hoạt động hè 2017

- Công tác chuẩn bị thi lại.

 

 

- Học bạ các em học sinh thi lại.

- Kiểm tra tài chính quý 2/2017

 

- Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới

- C.Tâm.

- T.Vũ.

- T.Thịnh

 

 

- C.Tâm,

- TTrND

 

- T.Vinh, T.Tân

- Kiểm tra thực tế

-  Hồ sơ BCĐ hè

- Kiểm tra các quyết định coi thi, chấm thi, xét duyệt lên lớp

-  Kiểm tra thực tế.

- Tình hình thực hiện  của kế toán

- KT thực tế

 

 

 

4. Tổ chức thực hiện:

 Củng cố và xây dựng lực lượng kiểm tra nội bộtrường học, bao gồm lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, Các tổtrưởng chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân trường học.

Xâydựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức triểnkhai dự thảo kế hoạch này trong tháng 10/2016 bằng cách niêm yết kế hoạch trênbảng thông báo của nhà trường cho toàn thể nhân viên, giáo viên góp ý kế hoạch.

Phântích, đánh giá điều chỉnh dự thảo kế hoạch lần cuối và ban hành chính thức.Trên cơ sở đó, từng bộ phận trong nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra do mìnhphụ trách.

Tổchức sơ kết công tác thanh kiểm tra, rút kinh nghiệm và  điều chỉnh kế họach thanh kiểm tra nội bộtrong học kỳ 2.

Cuốinăm học sẽ tiến hành tổng kết và rút kinh nghiệm cho năm học sau.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ nhàtrường năm học 2016-2017. Đề nghị các đồng chí phó hiệu trưởng, các tổ trưởngchuyên môn, các bộ phận có liên quan, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo thờigian đã được quy định. Sau kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bảncho hiệu trưởng.

                                                                                   

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :

-         Thanh tra SGD;

-         Phòng trung họcSGD;

-         Các P.HT, TTCM, TTVP;

-         CTCĐ, Bí thưĐoàn;

-        Lưu.

Người đọc
422
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0
 

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương 

Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.771 
E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn
Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn