Các tổ chuyên môn trường THPT Bến Cát

TỔ VĂN PHÒNG

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Thị Hồng Châu
Thư viện- Tổ trưởng
 chaunh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Văn Chừng Bảo vệ - Tổ phó  chungnv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Phan Lê Đức Minh Kế toán  minhpld@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Thùy Dương Kế toán  duongnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Châu CB thư viện  chaunth@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Phạm Thị Bích Giám thị  bichpt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Đỗ Thanh Long Giám thị  longdt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Nguyễn Tiến Thọ Bảo vệ  thont@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Nguyễn Văn Hùng Bảo vệ  hungnv_bv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
10 Nguyễn Thị Lượm NV phục vụ  luomnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
11 Phan Thị Ánh Tuyết NV phục vụ  tuyetpta@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
12 Nguyễn Thanh Trúc Văn thư  trucnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
13 Trần Văn Thắng NV y tế  thangtv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
14 Ngô Thanh Đạt  Hiệu trưởng  datnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ TOÁN

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Thành Vinh Tổ trưởng  vinhnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Văn Nghiêm Tổ phó  nghiemtv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Nguyễn Tuấn Anh GV  anhnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Đỗ Văn Vinh GV
 vinhdv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Nguyễn Thị Bích Sương GV
 suongntb@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Nguyễn Thị Nhân GV
 nhannt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thúy Hồng GV
 hongntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Nguyễn Minh Hạnh GV
 hanhnm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Đỗ Tấn Sĩ GV
 sidt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
10 Ngô Quốc Bình GV
 binhnq@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
11 Nguyễn Hải Ngọc GV
 ngocnh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
12 Hồ Xuân Hương  GV  huonghx@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
13 Lưu Văn Nhàn GV  nhanlv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
14 Phạm Tấn Bình  Phó HT  binhpt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
15 Dương Xuân Kim Lai GV laidxk@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ TIN

TT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ Email 
1 Huỳnh Ngọc Thiện Tổ trưởng  thienhn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Thị Cẩm Chi GV  chintc@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Đặng Hồng Hạnh GV  hanhdh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Hữu Lộc GV  locnh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Trần Thị Nhung GV  nhungtt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Hà Quế Anh GV  anhhq@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Phan Thị Thanh Trang GV trangptt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ LÝ - KTCN

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Đình Khang Tổ trưởng  khangnd@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Minh Nhân Tổ phó  nhannm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Nguyễn Ngọc Hoàng GV  hoangnn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Đặng Thu Nguyệt GV
 nguyetdt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Phạm Văn Toàn GV
 toanpv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Lê Khắc Thuận GV
 thuanlk@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng GV
 hangvtt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Nguyễn Thị Thúy Hà GV
 hattt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Nguyễn Văn Dũng GV
 dungnv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
10 Ung Văn Tân GV
 tanuv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
11 Nguyễn Thị Ngọc Thạch GV
 thachntn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
12 Nguyễn Phan Mai Khoa GV
 khoanpm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
13 Thân Thị Ngọc Anh GV  anhttn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
14 Huỳnh Minh Trung GV  trunghm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ HÓA

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Trí Dũng Tổ trưởng  dungnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Thị Bích Ty Tổ phó  tyntb@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Lê Thị Bảo Quốc GV  quocltb@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Xuân Ánh GV
 anhnx@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Vũ Thị Như Trang GV
 trangvtn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Nguyễn Hiếu Tuyết Anh GV
 anhnht@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Hồng Nguyễn Anh Chương GV
 chuonghna@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Vi Thị Mỹ Linh GV
 linhvtm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Lâm Ngọc Tuyết GV
 tuyetln@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
13 Nguyễn Quang Khánh
GV
 khanhnq@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ SINH - KTNN

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ Email 
1 Nguyễn Minh Tuấn Tổ trưởng  tuannm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Trần Đình Hạnh Tổ phó  hanhtd@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Hà GV  hantt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Thị Hương Giang GV
 giangnth@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Mai Thị Lan GV
 lanmt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Bùi Tiên Phước GV
 phuocbt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Nguyễn Thị Duyên GV  duyennt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Đào Thị Hồng Vân GV  vandth@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
Đỗ Văn Thảo  Phó HT  thaodv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ SỬ - QUỐC PHÒNG

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ Email 
1 Lê Văn Hùng Tổ trưởng  hunglv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Vũ Thị Nguyệt GV  nguyetvt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Mai Thị Phương GV  phuongmt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Hồng Diệu Tổ phó  dieunh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
Bùi Thị Thu Thủy GV  thuybtt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Phạm Thị Tuyết Thi GV  thiptt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Đỗ Quang Bích Ngọc GV  ngocdqb@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ ĐỊA - GDCD

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng  hungnv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Minh Hùng Tổ phó  hungnm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Huỳnh Ngọc Hòa GV  hoahn@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Thị Tám GV
 tamnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Nguyễn Minh Nhựt GV  nhutnm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Trịnh Thu Thủy GV  thuytt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Lương Văn Thanh  GV  thanhlv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Lê Thị Thủy GV  thuylt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ NGOẠI NGỮ

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Đinh Trung Tín Tổ trưởng  tindt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Phạm Vương Kim Chi Tổ phó  chipvk@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Phan Thị Mỹ Linh GV  linhptm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Hồ Diễm Phượng GV  phuonghd@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hà GV  ha.ntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Lê Thị Thanh Nga GV  ngaltt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Trần Văn Tiến Hùng GV  hungtvt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Trần Thị Thu GV  thutt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Lê Hồng Ngọc GV  ngoclh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
10 Trần Thị Phượng GV  phuongtt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
11 Nguyễn Nữ Hoàng Danh GV  danhnnh@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
12 Mai Thị Hồng Gấm
GV  gammth@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
13 Nguyễn Thị Thu Cúc Phó HT  cucntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
14 Tống Thị Thu Đông GV dongttt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ VĂN

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Trần Thị Mỹ Dung Tổ trưởng  dungttm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Trọng Thức GV  thucnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Nguyễn Thị Phương Dung GV  dungntp@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Bùi Thị Lan Dzi GV  dzibtl@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Hoàng Thị Vân GV  vanht@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Nguyễn Linh Phương GV  phuongnl@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thu Huyền GV  huyenntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
8 Nguyễn Linh Phương GV  phuongnl@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
9 Lê Thi Tuyết GV  tuyetlt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thúy Kiều GV  kieuntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
11 Vũ Thị Lan GV  lanvt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

TỔ THỂ DỤC

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ  Email
1 Nguyễn Đình Tiến Dũng
Tổ trưởng  dungndt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
2 Võ Thanh Dũng
GV  dungvt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
3 Đỗ Minh Tùng GV  tungdm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
4 Nguyễn Anh Tuấn GV  tuanna@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
5 Chiêu Văn Giàu GV  giaucv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
6 Nguyễn Thị Bình Thanh GV  thanhntb@bencat.sgdbinhduong.edu.vn
7 Phạm Cao Trọng Đại GV daipct@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0