Ban giám hiệu nhà trường

Hiệu trưởng: Thầy Ngô Thanh Đạt - Email: datnt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Phó hiệu trưởng:

1. Thầy Phạm Tấn Bình - Email: binhpt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

2. Cô Nguyễn Thị Thu Cúc - Email: cucntt@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

3. Thầy Đỗ Văn Thảo - Email: thaodv@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0