Thông báo về việc giữ xe học sinh trong nhà trường

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT BẾN CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          / THPTBC

Bến Cát, ngày  07    tháng 12   năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc giữ xe học sinh trong nhà trường

Kính gởi: Quí phụ huynh học sinh.

Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ ;

Căn cứ chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương;

Nhằm chấn chỉnh việc giữ xe học sinh tại nhà giữ xe của trường;

Hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát thông báo đến quí phụ huynh và các em học sinh như sau:

1-      Kể từ ngày 02/01/2018, nhà giữ xe của trường chỉ nhận giữ  các loại xe của học sinh như sau :

-Xe đạp, xe đạp điện.

-Xe mô tô dưới 50 phân khối.

-Xe mô tô trên 50 phân khối nếu người sử dụng có giấy phép lái xe hợp pháp.

2-      Học sinh sử dụng xe trên 50 phân khối có giấy phép lái xe phải photo giấy phép lái xe nộp cho cô Nguyễn Thanh Trúc- văn thư hạn chót ngày 25 tháng 12 năm 2017 để  tổng hợp trình hiệu trưởng xét cho phép gởi xe trong trường.

3-      Đề nghị quí phụ huynh có phương án tốt nhất để học sinh đến trường thuận lợi không để xảy ra tình trạng nghỉ học, đi học trễ vì trục trặc phương tiện đi lại. Hiệu trưởng trường  đề nghị quí phụ huynh xem xét các phương án sau (theo thứ tự tốt nhất):

- Trang bị cho con em các phương tiện đi lại được phép gởi trong trường.

-Chocon, em đăng ký dự thi  để được cấp giấy phép lái xe (nếu đủ điều kiện dự thi).

-Sử dụng phương tiện vận tải công cộng (xe buýt). Nhà trường khuyến khích những cá nhân có điều kiện tổ chức đưa rước học sinh cùng một tuyến đường theo hình thức vé tháng vì hiện nay đã có một số tư nhân thực hiện hình thức này (xe 16 chỗ trở lên). Các cá nhân có nhu cầu đầu tư xe đưa rước học sinh đăng ký với thầy Đỗ Văn Thảo- phó hiệu trưởng để nhà trường thông báo cho học sinh biết và đăng ký. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để các xe đưa rước học sinh hoạt động thuận lợi (chủ xe không phải nộp cho nhà trường bất kỳ lệ phí nào nhưng phải đăng ký và chấp nhận những qui định của nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi lại).

-Phụ huynh đưa, rước học sinh hàng ngày (nếu được).

4-      Trường hợp phụ huynh cho con em gởi xe tại các điểm gởi xe tư nhân bên ngoài, nhà trường không chịu trách nhiệm vể mọi sự cố xảy ra kể cả trường hợp nghỉ học, trốn học,đi trễ…..

5-      Hiệu trưởng Trường sẽ có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, UBND thị xã Bến Cát tăng cường tuyến xe buýt đưa rước học sinh.

Rất mong quí phụ huynh và các em học sinh thực hiện tốt qui định này để việc giữ xe học sinh của nhà trường đúng qui định của pháp luật và bảo đảm sự an toàn của học sinh khi đến trường học tập.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT  Bình Dương “Báo cáo”

- UBND TX Bến Cát “ Báo cáo”

-Ban ATGT TX Bến Cát “ Để hỗ trợ”

-Ban ĐD CMHS” để biết”

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                  


                       Ngô Thanh Đạt

 

Người đọc
191
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ