Quy định về kiểm tra thường xuyên

Để thống nhất quản lý việc tổ chức kiểm tra thường xuyên trong nhà trường, hiệu trưởng Trường THPT Bến Cát tạm thời qui định các hình thức, nội dung về tổ chức kiểm tra thường xuyên như sau:

Người đọc
215
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ