Giới thiệu Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2011

Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 02 luật: Luật Khiếu nại (Luật 02/2011/QH13); Luật Tố cáo (Luật 03/2011/QH13). Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố và 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012. Thay thế cho Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm

Người đọc
547
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Luat Khieu nai 2011 va Luat To cao 2011 (03.4.2017)_Finish.pdf