Câu hỏi thi tìm hiểu Luật giáo dục (2009) và nghị định 138/2013/nđ-cp về quy định xử phạt vi phạm hành chính Trong lĩnh vực giáo dục

Sau đây là câu hỏi thi tìm hiểu về luật giáo dục và nghị định 138/2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Quí Thầy Cô xem và chuẩn bị câu trả lời để tham gia thi. Thời gian: Trong họp HĐSP tháng 11.

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU

LUẬT GIÁO DỤC (2009) VÀ NGHỊ ĐỊNH 138/2013/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VIPHẠM HÀNH CHÍNH

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết các hành vi nhà giáo không được làm? (Điều 75- luật GD)

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụcủa nhà giáo? (Điều 72-luật GD)

Câu 3: Anh (chị) hãy phân biệt sự khác nhau giữa giảng viên, giáo viên, giáo sư, phó giáo sư? (Khoản 3điều 70 và điều 71, luật GD)

Câu 4: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục 2005 vào năm 2009

có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Hãy nói rõ vai trò và trách nhiệm của nhà

giáo? (Điều 15, luật GD)

Câu 5: Theo anh (chị), cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh có những quyền

nào? (Điều 95-luật GD)

Câu 6: Theo anh (chị), người học được hiểu như thế nào? bao gồm những ai?

(Điều 83-luật GD)

Câu 7: Theo nghị định số138/2013/NĐ-CP, hành vi tổ chức dạy thêm không

đảm bảo cơ sở vật chất theo quy định và hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm

khi chưa được cấp phép sẽbị xử lý như thế nào? (Điều 7)

Câu 8: Cho biết hành vi xử phạt bổsung đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy

thêm khi chưa được cấpphép? (điều 7, khoản 2, NĐ 138)

Câu 9: Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể

người học sẽ bị xử lý như thế nào? (khoản 2, điều 21, NĐ 138)

Câu 10: Hình thức xử phạt bổ sung đốivới hành vi xúc phạm danh dự, nhân

phẩm, ngược đãi, xâm phạm thân thể người học (điều 21, NĐ 138)

Câu 11: Bạn hãy kể các hành vi ngườihọc không được làm? (điều 88, luật GD)

Câu 12: Nếu người học xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến

thân thể nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục, sẽ bị xử lí vi phạm hành chính như

thế nào? (điều 19, khoản 2, NĐ 138)

Câu 13: Bạn hãy kể nhà giáo có những quyền nào? (điều 73, luật GD)

Câu 14: Hành vi mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng

thi, khu vực chấm thi bị xử phạt như thế nào? (điều 13, khoản 3, NĐ 138)

Câu 15: Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường,

cơ sở giáo dục khác. Vậy nhà giáo cần có tiêu chuẩn nào? (điều 70, khoản 2,

luật GD.)

Câu 16: Nghị định: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo

dục có hiệu lực, ngày...  tháng… năm… nào? (điều 31, NĐ 138)

Câu 17: Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ,

vậy hành vi không thực hiện đúng quyđịnh về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp

vụ sẽ bị xử phạt hành chính như thếnào? (điều 19, khoản 1, NĐ 138)

Câu 18: Hoạt động giáo dục phải thực hiện theo nguyên lí giáo dục, vậy nguyên

lí giáo dục đó là gì? (điều 3, khoản2, luật GD)

Câu 19: Vi phạm quy định về kỷ luậtngười học, hành vi kỷ luật buộc người học

thôi học không đúng quy định, bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

(điều 21, khoản 1 và 4, NĐ 138)

Câu 20: Bạn không đảm bảo giảng dạy số tiết của môn học, kể cả số tiết thực

hành hoặc ngoại khoá, bạn có vi phạm luật giáo dục không và nếu có bạn sẽ bị

xử lí vi phạm hành chính như thế nào?(điều 11, khoản 2, NĐ 138)

Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết Luật Giáo dục 2005 được thông qua vào ngày nào tại Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa mấy? kỳ họp thứ mấy? và có hiệu lực từ ngày nào? (Phần mở đầu, luật GD)

Câu 22: Theo anh (chị) người học có những nhiệm vụ gì? (điều 85, chương 5,

luật GD)

Câu 23: Theo Luật Giáo dục năm 2005 sửa đổi năm 2009, anh (chị) hãy cho biết

gia đình có những trách nhiệm gì?(điều 94, chương VI, luật GD)

Câu 24: Nếu anh (chị) có hành vi không có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định

hoặc không sử dụng thiết bị dạy họcđã được trang bị theo quy định  thì sẽ bị

phạt với mứctiền là bao nhiêu (điều 11, Mục 3, NĐ 138)

Câu 25: Với việc làm mất bài thi vàlàm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi thì sẽ bị

phạt bao nhiêu tiền? (điều 13, mục 4, NĐ 138)

Câu 26: Nhà trường trong hệ thốnggiáo dục quốc dân được tổ chức theo các

loại hình nào? (điều 48, mục 1,chương 3)

Câu 27: Mục tiêu giáo dục là gì? (điều 2, chương 1, luật GD)

Câu 28: Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học

là những đối tượng nào? (điều 89, mục2, luật GD)

Câu 29: Hành vi vi phạm quy định vềdạy thêm sẽ theo các mức phạt nào? (điều

7, mục 1,Chương 2, NĐ 138)

Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết mụctiêu của giáo dục trung học phổ thông là gì?

(điều 27, mục 2, luật GD)

Người đọc
835
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.pdf