Hướng dẫn các mẫu dự thi kiến thức liên môn & dạy học tích hợp

Sau đây là cấu trúc bài viết dự thi cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và thi dạy học tích hợp.

Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi

Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết

cáctình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

(Kèm theo công văn số          / SGDĐT-GDTrH ngày   tháng     năm 2014 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo)

            A/Trang bìa

            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thànhphố:.......................................

            - Phòng Giáo dục và Đàotạo:.........................................................

            - Trường.........................................................................................

            - Địachỉ:.........................................................................................

            - Điệnthoại:.....................................................................................

            -Email:............................................................................................

            - Thông tin về học sinh (hoặc nhómkhông quá 02 học sinh):

            1. Họ vàtên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

            2. Họ vàtên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Lớp:.........................

            B/Các trang tiếp theo

1. Tên tình huống

2. Mục tiêu giảiquyết tình huống

3. Tổng quan vềcác nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

4. Giải phápgiải quyết tình huống

5. Thuyết minhtiến trình giải quyết tình huống

Mô tả quá trình thực hiện, cáctư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

6. Ý nghĩa củaviệc giải quyết tình huống

   Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựachọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II

Phiếu thông tin về giáo viên(hoặc nhóm giáo viên) dự thi

(Kèm theo công văn số          / SGDĐT-GDTrH ngày   tháng     năm 2014 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo)

            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thànhphố:.......................................

            - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu làgiáo viên THCS):.................

            - Trường.........................................................................................

            - Địachỉ:.........................................................................................

                        Điện thoại:...........................;Email:....................................

            - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáoviên):

            1. Họ vàtên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................                   Môn :.......................

Điệnthoại:...........................; Email:....................................

            2. Họ vàtên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Môn :.......................

Điệnthoại:...........................; Email:....................................

Phụ lục III

Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên

(Kèm theo công văn số          / SGDĐT-GDTrH ngày   tháng     năm 2014 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo)

           

1. Tên hồ sơdạy học

2. Mục tiêudạy học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những mônhọc nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thứcliên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượngdạy học của bài học

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớpvà những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của bài học

Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễnđời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bàihọc.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạyhọc

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học,phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh,hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinhtrong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của họcsinh qua bài học./.

Người đọc
1089
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Huong dan cach du thi.docx