Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn Bình Dương.

Căn cứ công văn số 10/KH-LĐLĐ, ngày 06/02/2015 và công văn số 12/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn Bình Dương. Ban chấp hành CĐ THPT Bến Cát thông báo hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tới các công đoàn viên như sau:

TRƯỜNG THPT BÊN CÁT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  CÔNG CÔNG ĐOÀN THPT BẾN CÁT  Độc Lập - Tự do– Hạnh phúc

         Số: 10/TB-CĐBC                            Bến Cát, ngày 09 tháng 3  năm 2015

 

 HƯỚNG DẪN

Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luậtDân sự (sửa đổi)

trong hệ thống tổ chức Công đoàn BìnhDương

          Căn cứ công văn số 10/KH-LĐLĐ, ngày 06/02/2015 và côngvăn số 12/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về Kếhoạch tổ chức lấy ý kiến tham giagóp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn Bình Dương,

Ban chấp hành CĐ THPT Bến Cát thông báo hướng dẫn tổchức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) tới các công đoàn viên nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm phát huy quyền dân chủ, huy động mọi sự tham gia, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch 10/KH-LĐLĐ, ngày 06/02/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn Bình Dương.

2. Yêu cầu:

Các công đoàn viên nghiên cứu đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:

II. NỘIDUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửađổi), bao gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các quyền tài sản khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đôi với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự.Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong phụ lục II đính kèm Hướng dẫn này.

- Các cấp Công đoàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình, tập trung lấy ý kiến sâu hơn về những nội dung liên quantrực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Công đoàn và CBNGLĐ quantâm.

2. Đối tượng và hình thức lấy ý kiến

Các CĐV góp ý trực tiếp bằng văn bản nội dung mìnhquan tâm: gởi vào Email: tungdm@bencat.sgdbinhduong.edu.vn

Công đoàn Trường sẽ tổng hợp ý kiến từ các đơn vị đểtham gia hội thảo lấy ý kiến góp ý trực tiếp tại Liên đoàn lao động tỉnh BìnhDương.

3. Thời gian lấy ý kiến

Các cấp công đoàn thuộc tổ chức lấy ý kiến  tại đơn vị và báo cáo về Công đoàn ngành đến hết ngày 20/3/2015.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổng hợp kết quả lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị và tham gia hội thảo lấy ý kiến góp ý trực tiếp doLiên đoàn lao động tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 24/3/2015.

III. TÀILIỆU PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN

- Phụ lục II (trên Wedsite của Trường THPT Bến Cát) về Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

- Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Ban chấp hành đề nghị Công đoàn viên góp ý: tối thiểu 01 ý kiến trên CĐV. Gởi đúngthời hạn nêu trên.

Đây là việc làm quan trọng đề nghị các BCH, tổ trưởng công đoàn các tổ triển khai rộng rãi đến các công đoàn viên.

 

                        TM. BANGIÁM HIỆU.                                      TM. BAN CHẤP HÀNH

                                 HIỆU TRƯỞNG                                                     CHỦTỊCH

 

           

                              Ngô Thanh Đạt                                                    Đỗ Minh Tùng

Nơi nhận:                               

-BGH Trường;                                    

- TổCĐ;

- Côngđoàn viên;

- Lưu VP.CĐ                                                                       
Người đọc
705
Nguồn
 
Chia sẻ
Phu luc 2 - KEM HD Luat dan su.PDF