PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
   
   

Luật An toàn thực phẩm số55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 7 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung bởi:


[+ Xem chi tiết ]
Luật khiếu nại tố cáo    
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng