Enter Title

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

Họ và tên:

Trần Trọng Hoàng

Năm sinh:

15/5/1959

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tân Uyên- Bình Dương

Trình độ học vấn:

TNC3

Trình độ chuyên môn:

ĐHSP Văn

LLCT:

CN

Ngày vào đảng dự bị:

1/1/1993

Ngày vào đảng chính thức:

1/1/1994

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Bí Thư Đảng Bộ

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Trần Thị Ngọc Vân

Năm sinh:

09/9/1968

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ Văn

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

6/1/1996

Ngày vào đảng chính thức:

6/1/1997

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Phó Bí Thư

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Thế Cường

Năm sinh:

13/8/1965

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thuận An - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

28/11/2002

Ngày vào đảng chính thức:

28/11/2003

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Đỗ Thị Cúc

Năm sinh:

24/12/1961

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Hóa

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

4/4/2001

Ngày vào đảng chính thức:

4/4/2002

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm sinh:

28/8/1968

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Hóa

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

22/12/2003

Ngày vào đảng chính thức:

22/12/2004

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Văn Thật

Năm sinh:

1/1/1964

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thuận An - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Sử

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

5/1/1996

Ngày vào đảng chính thức:

5/1/1997

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Mai Long Thời

Năm sinh:

28/12/1973

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

1/12/1996

Ngày vào đảng chính thức:

1/12/1997

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Kim Thủy

Năm sinh:

20/10/1968

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Văn

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

2/3/2000

Ngày vào đảng chính thức:

2/3/2001

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lê Văn Tính

Năm sinh:

09/11/1963

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

10/1/1997

Ngày vào đảng chính thức:

10/1/1998

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lương Trí Thành

Năm sinh:

23/11/1983

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Lí

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

11/2/2012

Ngày vào đảng chính thức:

11/2/2013

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

ĐUV

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Trần Văn Hùng

Năm sinh:

08/6/1964

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP TDTT

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

30/4/1992

Ngày vào đảng chính thức:

30/4/1993

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

  

Họ và tên:

Lâm Văn Thành

Năm sinh:

30/12/1970

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Anh

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

1/12/1996

Ngày vào đảng chính thức:

1/12/1997

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


 

Họ và tên:

Hà Thị Long

Năm sinh:

30/12/1959

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Vĩnh Ninh

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Văn

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

20/2/1984

Ngày vào đảng chính thức:

20/2/1985

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Phạm Thị Huệ

Năm sinh:

02/11/1961

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP GĐCĐ

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

3/2/2005

Ngày vào đảng chính thức:

3/2/2006

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Đặng Thị Diệu

Năm sinh:

10/3/1966

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên- Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Sử

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

20/10/2003

Ngày vào đảng chính thức:

20/10/2004

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Thanh Hiền

Năm sinh:

10/8/1975

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Anh

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

21/06/2010

Ngày vào đảng chính thức:

21/06/2011

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Tống Thị Lệ Hằng

Năm sinh:

31/12/1977

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ Hóa

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

14/10/2006

Ngày vào đảng chính thức:

14/10/2007

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Đỗ Cao Thuần

Năm sinh:

19/01/1961

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Sinh

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

19/5/2005

Ngày vào đảng chính thức:

19/5/2006

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Ngô Văn Nhi

Năm sinh:

20/12/1968

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Lí

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

3/11/2001

Ngày vào đảng chính thức:

3/11/2002

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lâm Văn Sĩ

Năm sinh:

30/6/1967

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

CĐSP Văn

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

30/4/1999

Ngày vào đảng chính thức:

30/4/2000

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lê Ngọc Phượng

Năm sinh:

15/11/1969

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Hóa

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

21/5/1996

Ngày vào đảng chính thức:

21/5/1997

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Mai Thị Bích Vân

Năm sinh:

16/9/1977

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Văn

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

30/10/2010

Ngày vào đảng chính thức:

30/10/2011

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Ngô Thị Ngọc Hòa

Năm sinh:

16/7/1972

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

18/11/1999

Ngày vào đảng chính thức:

18/11/2000

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lê Thị Thu Hương

Năm sinh:

09/3/1972

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐH T.viện

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

30/4/1999

Ngày vào đảng chính thức:

30/4/2000

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Phùng Kim Thảo

Năm sinh:

21/5/1966

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP GDCD

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

25/6/2003

Ngày vào đảng chính thức:

25/6/2004

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Lan

Năm sinh:

29/7/1979

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

11/11/2002

Ngày vào đảng chính thức:

11/11/2003

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Phạm Quốc Chung

Năm sinh:

01/11/1982

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Hương Sơn - Hà Tĩnh

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Địa

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

 12/12/2009

Ngày vào đảng chính thức:

12/12/2010

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

 


Họ và tên:

Trần Thị Lý

Năm sinh:

10/3/1985

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Địa

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

24/1/2008

Ngày vào đảng chính thức:

24/1/2009

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lê Cẩm Tú

Năm sinh:

08/3/1979

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Anh

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

8/11/2008

Ngày vào đảng chính thức:

8/11/2009

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Thanh Hải

Năm sinh:

23/12/1983

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Toán

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

2/10/2010

Ngày vào đảng chính thức:

2/10/2011

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Phạm Bảo Toàn

Năm sinh:

03/01/1984

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ Hóa

LLCT:

Trung cấp

Ngày vào đảng dự bị:

1/6/2002

Ngày vào đảng chính thức:

1/6/2003

Năm TGCM:

2007

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Lê Thị Huyền Trang

Năm sinh:

24/03/1987

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Lộc Hà - Hà Tỉnh

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP C.Trị

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

12/9/2008

Ngày vào đảng chính thức:

12/9/2009

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Trần Thị Mộng Thu

Năm sinh:

21/8/1985

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Tin

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

8/11/2003

Ngày vào đảng chính thức:

8/11/2004

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Thị Quỳnh Trúc

Năm sinh:

26/5/1985

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Thuận An – Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Tin

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

2/2009

Ngày vào đảng chính thức:

2/2010

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Năm sinh:

25/01/1985

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên  – Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Tin

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

28/12/2012

Ngày vào đảng chính thức:

 

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

 


Họ và tên:

Nguyễn Quang Vinh

Năm sinh:

1/5/1984

Giới tính:

 Nam

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

ĐHSP Lý

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

11/3/2013

Ngày vào đảng chính thức:

 

Năm TGCM:

 

 

 

Chức vụ:

Đảng viên

 


Họ và tên:

Lê Phương Thảo

Năm sinh:

20/03/1986

Giới tính:

 Nữ

Quê quán:

Tân Uyên - Bình Dương

Trình độ Học vấn:

TNC3

Trình độ Chuyên môn:

Thạc sĩ CN

LLCT:

Sơ cấp

Ngày vào đảng dự bị:

4/4/2015

Ngày vào đảng chính thức:

 

Năm TGCM:

 

Chức vụ:

Đảng viên

Ghi chú:

 

BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.