Enter Title

Các thành viên trong Ban giám hiệu qua các thời kỳ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GIAI ĐOẠN

Đỗ Thị Hạnh

Hiệu trưởng

1970 – 1975

Nguyễn Văn Phức

Hiệu trưởng

1975 – 1976

Nguyễn Văn Thuyết

Hiệu trưởng

1976 – 1978

Trần Thế Hùng

%

Clock

Liên kết