BCH ĐẢNG ỦY

1 Nguyễn Văn Dinh                  Bí thư Đảng uỷ            0913643638

2 Quách Đức Thịnh                  Phó Bí thư Đảng uỷ   0983657220

3 Nguyễn Thị Uyên Thái          Uỷ viên                         01649327966

4 Huỳnh Thị Xanh                     Uỷ viên                         01684069478

5 Dương Thị Tuyết Giang        Uỷ viên                        0918091908