Enter Title

Dương Thị Tuyết Giang Chủ tịch công đoàn trường

Đoàn Thị Phương Thơ Phó chủ tịch công đoàn 

Nguyễn Thị Hiền Ủy viên

Nguyễn Hữu Sơn Ủy viên

Nguyễn Thị Thanh Bình Ủy viên

Nguyễn Văn Lợi Ủy viên

Nguyễn Thị Diễm Ủy viên

 
Tin tổng hợp