Ban chấp hành Đảng uỷ

                                  ĐẢNG ỦY

Nguyễn Thế Cường                            Bí Thư

Nguyễn Thị Uyên Thái                   Phó Bí thư

Nguyễn Hữu Điểm                        Đảng Ủy  viên

Dương Thị Tuyết Giang                Đảng Ủy viên

Huỳnh Thị Xanh                              Đảng Ủy viên

Lê Hồng Huế                                  Đảng Ủy viên

Chế Thị Thuận                                Đảng Ủy viên