Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 của Sở GDĐT Bình Dương

Giáo viên và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 392 /SGDĐT-KTQLCLGD 

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2017


Kính gửi:

- Trường trung học phổ thông;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;

- Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 (gọi tắt là Quy chế thi);

Căn cứ Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017,

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương (gọi chung là các đơn vị ĐKDT) một số nội dung sau:

I. BÀI THI, HÌNH THỨC THI, LỊCH THI, PHẦN MỀM QUẢN LÝ THI

1. Bài thi và hình thức thi

a) Bài thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ họp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

b) Hình thức thi

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là bài thi trắc nghiệm).

- Bài thi Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận.

2. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

21/6/2017

Sáng

8 giờ

Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

Chiều

14 giờ

Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

22/6/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

23/6/2017

Sáng

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Hóa học

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Sinh học

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

24/6/2017

Sáng

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Địa lí

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

Chiều

Dự phòng

3. Phần mềm quản lý thi

Các đơn vị ĐKDT thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT (có hướng dẫn sử dụng phần mềm)

II. ĐĂNG KÝ DỰ THI

Đơn vị đăng ký dự thi (Đơn vị ĐKDT)

- Mã số 44: Cụm thi do Sở Giáodục và Đào tạo tỉnh Bình Dương chủ trì;

- Đơn vị ĐKDT tại Sở GDĐT có mã số là 000, 901, 902...: Nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do với mục đích chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ;

- Các trường Trung học phổ thông (THPT): Nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh là học sinh đang học lớp 12 tại đơn vị (Danh sách và mã số kèm theo);

- Trung tâm GDTX-KT-HN, Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương: Nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh đang học lớp 12 tại đơn vị và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT trong địa bàn huyện, thị xã, thành phố (Danh sách và mã số kèm theo);

- Các trường Trung học phổ thông ngoài công lập: Nhận hồ sơ ĐKDT của thí sinh đang học lớp 12 tại đơn vị (Danh sách và mã số kèm theo).

Đăng ký dự thi (ĐKDT) (Phụ lục 1).

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Phụ lục 2).

IV. COI THI (Phụ lục 3).

V. CHẤM THI, CHẤM KIỂM TRA, CHẤM PHÚC KHẢO VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (Phụ lục 4).

VI. LỊCH CÔNG TÁC CỦA KỲ THI (Phụ lục 5).

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM THI (Phụ lục 6).

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI THPT QUỐC GIA (Phụ lục 7).

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆPTHPT (Phụ lục 8).

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THI (Phụ lục 9).

VII. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẶT ĐIỂM THI, BAN CHẤM THI

Các trường đặt Điểm thi

- Chuẩn bị đủ số phòng thi, phòng làm việc cho Điểm thi với đủ bàn ghế, tủ có khóa chắc chắn, ánh sáng đầy đủ để đảm bảo cho các phòng thi phải bảo đảm an toàn, có cửa sổ, cửa cái, bóng đèn, quạt máy;

- Tham mưu với UBND cấp huyện thành lập Tổ bảo vệ phục vụ Điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia, thành phần gồm: Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất làm tổ trưởng, công an, y tế, bảo vệ và phục vụ;

- Làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của Điểm thi;

- Dự toán kinh phí, nhận kinhphí tổ chức Điểm thi và quyết toán;

- Các trường được đặt Điểm thi cử người về Sở Giáo dục và Đào tạo nhận giấy thi, giấy nháp và các loại ấn chỉ,biểu mẫu phục vụ Điểm thi làm việc và các loại ấn phẩm khác thì chi trong kinh phí văn phòng phẩm của phòng thi;

Chuẩn bị băng-rôn treo ở Điểm thi với nội dung: “Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017- Điểm thi số ...”

Đơn vị đặt Ban Chấm thi (Trường THPT chuyên Hùng Vương)

- Tham mưu với UBND thành phố Thủ Dầu Một thành lập Tổ bảo vệ phục vụ của Ban Chấm thi gồm: Phó Ban Chấm thi phụ trách cơ sở vật chất làm tổ trưởng, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ;

- Lập dự toán kinh phí chấm thi, liên hệ phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kinh phí và quyết toán kinh phí của Ban Chấm thi, chuẩn bị đủ các loại văn phòng phẩm, biểu mẫu, ấn chỉ, tủ, bàn ghế, nơi làm việc cho Ban Chấm thi theo đúng quy định và làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của Ban Chấm thi;

- Chuẩn bị băng-rôn treo ở cổng trường với nội dung: “Ban Chấm thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017”.

VIII. KINH PHÍ

Đơn vị trường được chọn đặt Điểm thi, Ban Chấm thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí quy định tại Thông tư số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 gửi cho Phòng kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 10/5/2017.

Thí sinh tham gia dự thi THPT quốc gia nếu lấy kết quả với mục đích chỉ xét tốt nghiệp THPT thì không phải đóng lệ phí dự thi, nguồn kinh phí tổ chức kỳ thi lấy từ ngân sách Nhà nước. Nội dung mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Thí sinh lấy kết quả thi THPT quốc gia với mục đích xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 02 mục đích xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Các đơn vị thu tiền phôi bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) là 24.000 đồng/ 03 bản/ 01 học sinh.

IX. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các Điểm thi phải thực hiện báo cáo nghiêm túc, chính xác, kịp thời. Cụ thể như sau:

- Báo cáo bằng điện thoại sau buổi thi bắt đầu được 15 phút: số thí sinh vắng, trong buổi thi nếu có tình hình đặc biệt và có thí sinh vi phạm quy chế thi thì các Điểm thi phải báo cáo ngay về Ban Thư ký của Hội đồng thi để kịp thời báo cáo Bộ GDĐT sau mỗi buổi thi. số máy trực thi: 0650.3821921 hoặc 0650.3897256.

- Báo cáo gửi bằng email sau từng buổi thi có ghi số thí sinh vắng (báo rõ số báo danh, họ tên thí sinh và lý do vắng thi) và báo cáo thí sinh vi phạm quy chế thi theo địa chỉ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

- Sau buổi thi cuối cùng các Điểm thi thực hiện thêm một báo cáo bằng văn bản, tổng hợp số liệu và tình hình coi thi, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo khi bàn giao bài thi, hồ sơ thi vào buổi chiều ngày 24/6/2017, đồng thời gửi kèm file qua địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các trường Trung học phổ thông, trung tâm GDTX khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn này, Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế thi để triển khai thực hiện; chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đúng quy định theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo - Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dụcvà Đào tạo để xem xét, thống nhất cách giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- GĐ, PGĐ Sở GDĐT;

- Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, KTQLCLGD, M.200.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Sáng


Người đọc
250
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
HD_quy chế thi THPTQG 2017_CV392.pdf
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.