Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch Tổ Anh Văn năm học 2015-2016


SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ: Anh Văn

Uyên Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH:

1. Căn cứ các văn bản hướng dẫn hoạt động của tổ;

2. Kế hoạch hoạt động của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

3. Căn cứ tình hình thực tế của trường, của tổ Anh văn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ NĂM HỌC TRƯỚC:

1.  Thành tích đã đạt được:

- Danh hiệu thi đua tổ đã đạt: Tập thể LĐTT.

- Ba Giáo viên giỏi trường ( cô Tú, Hiền, Bằng).

- Ba CSTĐ cơ sở (cô Tú, cô Hiền, Bằng).

- 04 LĐTT (Vân, Thành, Hà, Dung).

- 03 SKKN đạt loai C cấp Tỉnh.

- Tỉ lệ TN môn Tiếng Anh: 15,6%.

2. Những mặt còn hạn chế:

- Chưa có HSG Tỉnh.

3. Các biện pháp để khắc phục:

- Tăng cường kiểm tra miệng và 15’. Photo bài tập làm thêm cho HS nhiều hơn.

- Dạy tốt cả chính khóa lẫn trái buổi. Dạy trọng tâm kiến thức và chuẩn kiến thức.

- Dự giờ đột xuất, kiểm tra hồ sơ GV, góp ý tiết dạy nhiều hơn…

- Sử dụng đa dạng  các đồ dùng dạy học chứ không chỉ có máy cassette.

- Thực hiện nghiêm túc qui định về dạy thêm, học thêm, ngày giờ công, qui chế CM.

- Phấn đấu nâng cao tỉ lệ bộ môn và tỉ lệ TN cao hơn hoặc bằng tỉ lệ tỉnh.

- Kết hợp GVCN và Đoàn thể để giáo dục HS có ý thức hơn về học tập và chuyên cần.

III. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016:

1.   Đặc điểm tình hình:

1.1  Tình hình GV trong tổ:

- Tổng số GV: 09.

- Trình độ đạt chuẩn: 09 GV.

- GV giỏi cơ sở: 05 GV (Hà, Hiền, Bằng, Dung, Vân).

- 08 GV dự lớp tập huấn chương trình bồi dưỡng chuyên môn ở sở GD (chuẩn Châu Âu).

1.2 Tình hình học tập bộ môn của HS:

- Trình độ HS chưa đồng đều ở K10, 11, 12.

1.3 Tình hình công tác, quản lí trong tổ và việc thực hiện của tổ viên:

* Thuận lợi:

- 06 GV trong tổ sống tại địa phương đều ổn định chỗ ở và phương tiện đi lại.

- Tất cả GV đều đạt chuẩn về trình độ và được tập huấn chuẩn kiến thức về giảng dạy đồng thời cũng rất nhiệt tình trong giảng dạy.

* Khó khăn:

- Trình độ HS 12 còn yếu nhiều.

- Trình độ HS K10 chưa đồng đều, yếu nhiều.

* Biện pháp khắc phục:

- Lên kế hoạch dạy thay,dạy bù kịp thời khi GV đi học hay bị ốm.

- Sẵn sàng giúp đỡ nhau để thực hiện tốt các qui chế CM.

2. Các mục tiêu và nhiệm vụ:

2.1 Các mục tiêu phấn đấu:

* Mục tiêu chung:

- Tiếp tục đổi mới PP giảng dạy theo hướng chủ động, tích cực, phát huy tính sáng tạo và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức.Giúp HS biết cách học tập khoa học và hiệu quả để đậu TN và trở thành HS khá, giỏi.

- Thực hiện tốt các cuộc vân động như:

+ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

+ “Đổi mới thực chất ,hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững” với phương châm hành động “ năng động – sáng tạo” và khẩu hiệu hành động.

+ “Tận tâm, tận tụy, tận lực tất cả vì học sinh thân yêu”.

*Mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường kiểm tra chuyên môn GV, kiểm tra 15’ và 1 tiết đối với HS.

- K12 đạt tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn hoặc bằng tỉ lệ chung của tỉnh.

- K 10, 11 đạt tỉ lệ bộ môn từ 5,0 trở lên là 70%.

- Đảm bảo ngày giờ công: Nghỉ họp không quá 2 lần/ GV/ năm, nghỉ dạy có phép không quá 8 tiết/ GV/ năm, (không nghỉ quá tiêu chuẩn, nghỉ phải có đơn xin phép và sau đó dạy bù).

2.2 Nhiệm vụ đối với công tác giáo dụ , đạo đức tư tưởng, chính trị:

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, của ngành, của Trường đề ra.

- Không vi phạm qui chế chuyên môn và qui định về dạy thêm, học thêm.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

- Sống lành mạnh luôn gần gũi với HS, giúp HS vận dụng được kiến thức một cách dễ dàng, luôn được HS và phụ huynh tôn trọng và tín nhiệm.

- Luôn giúp đỡ nhau về chuyên môn, trung thực trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

* Đối với công tác chuyên môn:

- Lập kế hoạch tổ và triển khai thực hiện kịp thời theo từng tháng,có đánh giá việc thực hiện ở cuối tháng.

- Họp tổ đầy đủ và đúng qui định (2 lần/ 1tháng). Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ bộ môn và tìm ra biện pháp thích hợp để nâng cao dần chất lượng bộ môn, sinh hoạt chuyên đề 1 lần/ 1HK; "Nâng cao kĩ năng nói Tiếng anh thông qua trò chơi đố vui".

- Phải có đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn. Gíao án của giáo viên phải có phương pháp giảng dạy cụ thể và thích hợp với từng đối tượng học sinh. Giáo án phải được soạn và kí duyệt trước khi lên lớp.

- Tích cực làm và sử dụng ĐDDH, tăng cường sử dụng giáo án điện tử, tiếp tục đổi mới ĐDDH theo hướng tích cực theo chuẩn kiến thức và điều chỉnh nội dung dạy học.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng chuyên môn do trường và sở tổ chức.

- Tổ chức thao giảng 2 tiết/ GV/ năm, dự giờ ít nhất 12 tiết/ GV/ năm. Mỗi GV có ứng dụng CNTT ít nhất 1 tiết/ HK để học hỏi kinh nghiệm lẫn chuyên môn.

- Kiểm tra và đánh giá HS trung thực đúng qui định. Soạn và chấm trả bài kiểm tra kịp thời. Chống gian lận trong kiểm tra và thi cử, công bằng trong đánh giá xếp loại HS. Điểm số phải rõ ràng minh bạch.

- Mỗi giáo viên lập kế hoạch giảng dạy theo từng tháng trong năm học.

- Tham gia thi GV giỏi trường vào 6/ 10 đến 31/10/2015: (Cô Hiền, Cô Bằng, Hà, Dung, Vân).

- Tham gia bồi dưỡng HSG: 

K12 (Thành).

K11 (Hiền).

K10 (Hà).

- Thanh tra toàn diện 2 GV: Cô Dung (tháng 10, 11/ 2015); Cô Hà (tháng 1, 2/ 2016).

- Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ: 

Lần 1 vào tháng 10/2015.

Lần 2 vào tháng 2/2016.

- Viết SKKN bắt đầu từ tháng 12/2015 (cô Hiền, Bằng, Hà, Dung, Vân).

- Chấm giáo viên giỏi trường và SKKN (Thầy Thành, Cô Hiền, Cô Hà).

- Lên lịch cho kiểm tra chung của K12, K11, K10 kịp thời vào ngày 22/9/2015 và ngày 1/10/2015, 12/10/2015, 2/11/2015, 10/10/2015 và 19/11/2015.

* Đ/V công tác chủ nhiệm:

- Luôn giáo dục và rèn luyện đạo đức, ý thức và động cơ học tập cho học sinh, có ý thức bảo vệ tài sản của nhà trường.

- Quan tâm đến HS cá biệt đồng thời cũng giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn.

- Dạy HS phải biết ứng dụng các PP học tập khoa học, phải biết cách học và siêng năng học tập và thường xuyên đôn đốc giúp đỡ các em để đạt kết quả tốt hơn.

- Quản lí tốt HS, ghi chép đầy đủ trong sổ chủ nhiệm để báo cáo hiệu trưởng kịp thời, dự đầy đủ, nghiêm túc các tiết SHDC, luôn quan tâm đến việc thi đua của lớp, quan hệ chặt chẻ với PHHS.

* Đ/V giáo dục ngoài giờ LL và hướng nghiệp:

- Thực hiện đầy đủ các tiết GDNGLL và HN đúng theo PPCT và đúng ngày giờ qui định của BGH.

- Tham gia công tác hướng nghiệp cho HS K12.

- Đ/V công tác khác:

- Phối hợp chặt chẻ với các tổ chức đoàn thể khác trong và ngoài trường để GD HS tốt hơn.

3. Các biện pháp chính:

- Sinh hoạt tổ bộ môn đều đặn, đúng qui định, có chất lượng trọng tâm, chuẩn bị tốt nội dung, lên kế hoạch từng tháng cụ thể sau đó rút kinh nghiệm những việc chưa làm được và đề ra phương hướng.

- Góp ý kiến cho tiết dạy và thao giảng chân thành hiệu quả, tránh xề xòa vị nể hình thức mà cần nêu ra ưu và khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ.

- GV phải đảm bảo ngày giờ công, đến lớp đúng giờ, nghỉ dạy phải có đơn xin phép để tiện phân công dạy thay. Nếu GV nghỉ có phép, hoặc nghỉ đi công tác, thì phải lên lịch dạy bù cụ thể (như ngày dạy bù,bài, tiết PPCT, lớp) để tiện theo dõi.

- Kiểm tra HS thường xuyên để đánh giá quá trình học tập của HS đồng thời điều chỉnh PP dạy và học.

- Giáo án phải được soạn trước khi lên lớp và có kí duyệt của TTCM

- Lên lịch báo giảng kịp thời.

- Thực hiện tốt về nề nếp dạy và học,và thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”.

4. Chương trình hoạt động:

- Thanh tra toàn diện GV theo lịch: tháng 10/11/2015 (Cô Dung) và tháng 1/2/2016 (Cô Hà) tổ trưởng phụ trách và báo cáo hiệu trưởng.

- Thi GVDG vòng trường: tháng 6 /10/2015 đến 31/10/2015 (T.Thành, Cô Hiền, Cô Hà phụ trách).

- Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ: Tháng 10/2015 và tháng 2/2016 (cả tổ thực hiện).

- Tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới PP do sở GD tổ chức.

5. Đăng kí danh hiệu thi đua cá nhân, tổ:

* Đăng kí thi đua cá nhân:

STT

Họ và tên GV

Danh hiệu thi đua

1

Lâm Văn Thành

Sở khen

2

Nguyễn Thị Hà

CSTĐCS

3

Nguyễn Ngọc Thanh Hiền

CSTĐ Tỉnh

4

Trịnh Ngọc Dung

CSTĐCS

5

Lê Cẩm Tú

Sở khen

6

Bùi Thị Cẩm Vân

CSTĐCS

7

Nguyễn Thị Bằng

CSTĐ CS

8

Vũ Thị thanh Mai

Sở khen

9

Nguyễn Thái Thu

Tập sự

* Đăng kí thi đua tổ: Tổ LĐTT.

 

Duyệt của Ban lãnh đạo

Tổ trưởng

 

 

 

Lâm Văn Thành

 

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ: Anh Văn

Uyên Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2015


SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ: Anh Văn

Uyên Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2015


Người đọc
345
Nguồn
 
Chia sẻ
Tìm kiếm
  Search
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

1. Thầy Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Cô Trần Thị Ngọc Vân - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực

3. Thầy Phạm Quốc Trị - Thành viên (QL)

Email: tripq@huynhvannghe.sgdbinhduong.edu.vn, 0988994900

Xin chân thành cảm ơn!.