Enter Title

ĐỀ ÁN

Xây dựng đội ngũ nhà giáo vàcán bộ quản lý giáo dục

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến năm 2015

(Ban hành kèm theo quyết định phê duyệt số 884/QĐ-UBND

        ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh BìnhDương)


deanchinhthuc884.doc

NGHỊ ĐỊNH

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước vềgiáo dục

__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo,


Nghi dinh 115 ND115CP.DOC.doc

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀNGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


qd 49 -Y BAN NHÂN DÂN tinh.doc

Banners