Enter Title

            Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh về lý tưởngcách mạng, giáo dục truyền thống, tổ chức các phong trào thi đua học tập, rènluyện, nghiên cứu khoa học, tiến quân vào khoa học công nghệ, tổ chức xây dựngđời sống văn hóa trong nhà trường, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội,xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thành tích của Đoàn các năm qualà đáng khích lệ:

           + Năm 2003-2004: Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh, 1 các nhân Tỉnh đoàn khen.

           + Năm 2004-2005: Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Trung ương đoàntặng bằng khen, 1 cá nhân Trung ương đoàn tặng bằng khen, 1 cá nhân UBND Tỉnhtặng bằng khen, 1 cá nhân Tỉnh đoàn tặng bằng khen.

           + Năm 2005-2006: Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh, 2 cá nhân Tỉnh đoàn tặngbằng khen.

           + Năm 2006-2007: Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Trung ương đoàntặng bằng khen, 1 cá nhân Trung ương đoàn tặng bằng khen, 4 cá nhân Tỉnh đoàntặng bằng khen.

            + Năm2007-2008: Đoàn trường đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Trung ương đoàn tặngbằng khen, 3 cá nhân Trung ương đoàn tặng bằng khen, 2 cá nhân Tỉnh đoàn tặngbằng khen.