Enter Title

Hoạt động Công Đoàn: vận động CB-GV-NV thực hiện tốt các cuộc vận động “Dân chủ hóa trong trường học“, “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm“, đẩy mạnh các phong trào “thi đua hai tốt“, “xây dựng gia đình văn hóa“, “sinh đẻ có kế hoạch“. Thành tích của công đoàn trong các năm học qua như sau:

            + Năm 2003-2004: Công đoàn đạt VMXS, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 2 tổ Văn và Sử-Địa-GDCD và 2 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 6 cá nhân được Công đoàn ngành GD tỉnh tặng giấy khen.

            + Năm 2004-2005: Công đoàn đạt VMXS, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng bằng khen; tổ Sử-Địa-GDCD và 3 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 9 cá nhân được Công đoàn ngành GD tỉnh tặng giấy khen.

            + Năm 2005-2006: Công đoàn đạt VMXS, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 3 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; tổ Văn và tổ Hóa-Sinh và 11 cá nhân được Công đoàn ngành GD tỉnh tặng giấy khen.

            + Năm 2006-2007: Công đoàn đạt VMXS, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 2 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 2 cá nhân được Công đoàn ngành GD tỉnh tặng giấy khen.

            + Năm 2007-2008: Công đoàn đạt VMXS, LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 4 cá nhân được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen; 2 tổ Văn và Sử-Địa-GDCD và 14 cá nhân được Công đoàn ngành GD tỉnh tặng giấy khen.