Nội dung chi tiết
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓHIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2016

Các quy định mới nổi bật sẽ có hiệu lực thi hànhtừ tháng 11/2016 bao gồm:

1. Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưuđiện

2. Xác minh nội dung khiếu nại hành chính

3. Quy định mới về điều kiện khấu trừ thuế giátrị gia tăng (GTGT)

4. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Vănphòng Chính phủ

5. Ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

6. Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày

7. Chương trình điều tra thống kê quốc gia

8. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậpkinh tế

9. Phạt nặng hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơchào bán cổ phiếu riêng lẻ

10. Các ngạch công chức Quản lý thị trường

11. Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

12. Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng laođộng

13. Hỗ trợ lao động nữ mất việc làm

14. Trang bị vũ khí cho bảo vệ rừng

15. Thời gian tập sự của viên chức ngành tàinguyên môi trường

16. Hỗ trợ đầu tư phát triển thủy sản

17. Bảo vệ nghĩa trang được trợ cấp độc hại

18. Trình tự giải quyết tranh chấp về xây dựng

19. Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cán bộ,chiến sĩ công an nhân dân

20. Giới hạn tiếng ồn cho phép tại nơi làm việc

21. Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

22. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinhdoanh

23. Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu

24. Quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khuvực đất bị ô nhiễm tồn lưu

25. Trung tâm y tế huyện có 15 khoa chuyên môn

26. Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giaiđoạn 2016-2020

27. Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối vớidịch vụ kỹ thuật y tế

28. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKTQG) liênquan đến nơi làm việc

1. Tiếp nhận, trả kết quả giải quyếtTTHC qua bưu điện

Theo Quyếtđịnh 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giảiquyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích có hiệu lực từ16/12/2016, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đâykhi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (trừ thủ tụchành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trựctiếp để giải quyết):

1. Gửihồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;

2. Nhậnkết quả giải quyết thủ tục hành chính;

3. Gửihồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Việcnhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chínhcủa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêucầu của tổ chức, cá nhân. Có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quảthủ tục hành chính.

Phí vàlệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) được trực tiếp nộp hoặc chuyểnvào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp và chuyểnvào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyểncho cơ quan có thẩm quyền.

2. Xác minh nội dung khiếu nại hànhchính

Khithời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người giải quyết khiếu nại hoặccơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao tiến hành xác minh nội dung khiếunại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người giải quyết khiếu nại xem xétgia hạn thời gian xác minh; việc gia hạn phải không làm cho thời gian giảiquyết vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

Trongthời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hànhchính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩmquyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần haiphải thụ lý giải quyết.

Trườnghợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện trình bàythì thụ lý khi trong đơn có đầy đủ chữ ký của người khiếu nại và có văn bản cửngười đại diện trình bày nội dung khiếu nại.

Thôngtư 02/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về quytrình giải quyết khiếu nại hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-12 quyđịnh.

3. Quy định mới về điều kiện khấutrừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đây lànội dung được đề cập tại Thông tư 173/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày15/12/2016) sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanhtoán qua ngân hàng, Theo đó:

Bỏ quyđịnh: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặcthông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngânhàng để khấu trừ thuế GTGT.

Nhưvậy, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp tài khoản của bênmua và bên bán không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế nhưng đảm bảo đủcác điều kiện.

Khôngcần đăng ký tài khoản với cơ quan thuế khi bên mua thanh toán từ tài khoản củabên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ DNTN hoặc bên mua thanh toán từ tàikhoản của bên mua mang tên chủ DNTN sang Tài khoản bên bán.

4. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổchức của Văn phòng Chính phủ

TheoNghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có hiệu lực từ 15/12/2016, Vănphòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc củaChính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủtướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt độngchung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệthống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thôngsuốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảođảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo,điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho côngchúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậucần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Ngăn chặn xung đột thông tin trênmạng

Có hiệulực từ 1/12/2016, Nghị định 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 quy định nguyên tắc,nội dung, biện pháp, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cánhân đối với hoạt động ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng tại Việt Nam.

Theo đócác cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm ngăn chặn các hành động gâynguy cơ xung đột thông tin trên mạng có nguồn gốc từ hệ thống thông tin củamình, cũng như hợp tác xác định nguồn gốc gây xung đột thông tin trên mạng,khắc phục hậu quả xung đột thông tin.

Bộ Côngan chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ngăn chặn xungđột thông tin trên mạng giữa hai hoặc nhiều tổ chức trong nước và nước ngoài sửdụng biện pháp công nghệ, kỹ thuật thông tin gây tổn hại đến an ninh quốc gia,trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

6. Chậm nộp tiền phạt tính lãi0,05%/ngày

Thôngtư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP.

Theo đóngày 1-12, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậmnộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt, ngoài việc phải nộpđủ số tiền nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05%/ngày tínhtrên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Thờigian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạtnhiều lần không tính là thời gian chậm nộp tiền phạt.

7. Chương trình điều tra thống kêquốc gia

Từ ngày1/12/2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều trathống kê quốc gia bắt đầu có hiệu lực.

Theođó, ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình điều tra thống kê quốc gia,gồm 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia và 47 cuộc điều tra thống kê.Ba cuộctổng điều tra thống kê quốc gia gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điềutra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế.

Cáccuộc điều tra thống kê gồm: Điều tra về đất đai, dân số, lao động, việc làm;Điều tra về tài khoản quốc gia, tài chính tiền tệ; Điều tra về nông nghiệp, lâmnghiệp, thủy sản; Điều tra về công nghiệp, vốn đầu tư, xây dựng; Điều tra vềthương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, CNTT; Điều travề cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Điều tra về giá; Điều tra về khoa họccông nghệ, bảo vệ môi trường; Điều tra về y tế, giáo dục, văn hóa, trật tự antoàn xã hội, mức sống dân cư.

Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016, thay thế Quyết định số803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chươngtrình điều tra thống kê quốc gia.

8. Cơ chế tự chủ của đơn vị sựnghiệp công lập kinh tế

Nghị định141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp cônglập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác sẽ có hiệu lực từ20/12/2016.

Nghị địnhnày quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệpkinh tế và sự nghiệp khác: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên vàmôi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh vàxã hội, tư pháp, sự nghiệp khác.

9. Phạt nặng hành vi làm giả tàiliệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị định145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CPngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcchứng khoán, thị trường chứng khoán có hiệu lực từ 15/12/2016.

Theođó, bổ sung quy định phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng đối với hành vi làm giảtài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu tráchnhiệm hình sự.

10. Các ngạch công chức Quản lý thịtrường

TheoNghị định 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Quản lý thị trường có hiệu lực từ 25/12/2016.

Theođó, công chức QLTT là người được tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan Quản lýthị trường theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và được đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ nhiệm vào các ngạch công chức QLTT như sau:

- Kiểmsoát viên cao cấp thị trường;

- Kiểmsoát viên chính thị trường;

- Kiểmsoát viên thị trường;

- Kiểmsoát viên trung cấp thị trường.

Côngchức QLTT phải đảm bảo các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luậtvề cán bộ, công chức và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể theo ngạch côngchức QLTT.

11. Tiêu chí xác định thôn đặc biệtkhó khăn

TheoQuyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệtkhó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 cóhiệu lực từ ngày 20/12/2016, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2tiêu chí sau:

1.Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộnghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020.

2.Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vựcĐông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theochuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và có 2 trong 3 yếutố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cầncó 1 trong 3 yếu tố):

- Trụcchính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chínông thôn mới;

- Từ60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố;

- Chưacó Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch.

12. Hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiềuđối tượng lao động

Thôngtư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trìnhđộ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng có hiệu lực từ 04/12/2016.

Theođó, hỗ trợ chi phí đào tạo đối với người khuyết tật theo quy định của LuậtNgười khuyết tật và các văn bản hướng dẫn Luật tối đa 6 triệu đồng/người/khóahọc.

Hỗ trợngười thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã,thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tối đa 4triệu đồng/người/khóa học.

Hỗ trợngười dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người cócông với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộchộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyếtđịnh số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân tối đa 3 triệuđồng/người/khóa học.

Ngườithuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tối đa 2,5triệu đồng/người/khóa học. Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác khôngthuộc các đối tượng quy định nêu trên, mức hỗ trợ tối đa 2 triệuđồng/người/khóa học.

13. Hỗ trợ lao động nữ mất việc làm

Thôngtư số 152/2016/TT-BTC cũng quy định lao động nữ bị mất việc làm sẽ được hỗ trợchi phí đào tạo tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn 30.000đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếuđịa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Điềukiện hỗ trợ: Lao động nữ bị mất việc làm phải có một trong các giấy tờ nhưquyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏathuận chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng lao động đã hết hạn. Trường hợp laođộng nữ làm việc không theo hợp đồng, khi bị mất việc làm cũng vẫn được hỗ trợđào tạo nếu có giấy xác nhận của người sử dụng lao động. Trường hợp tự tạo việclàm, người lao động cần cung cấp giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xácnhận của UBND cấp xã (trong trường hợp không có Giấy đăng ký kinh doanh).

14. Trang bị vũ khí cho bảo vệ rừng

Quyếtđịnh 44/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyêntrách của chủ rừng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-12.

Khiphát hiện hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi diện tích đượcgiao, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có trách nhiệm lập biên bản kiểm traban đầu, bảo vệ hiện trường, tang vật vi phạm kịp thời báo cáo với cán bộ, cơquan có thẩm quyền lập biên bản xử lý theo quy định.

Trườnghợp cần thiết, được sử dụng công cụ hỗ trợ như các loại súng dùng để bắn đạncao su, đạn hơi cay và các loại đạn dùng cho các loại súng này; dùi cui điện,dùi cui cao su; các loại phương tiện xịt hơi cay; áo giáp, găng tay bắt dao; mũchống đạn.

15. Thời gian tập sự của viên chứcngành tài nguyên môi trường

Để đượcbổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành tài nguyên và môitrường hạng IV, người trúng tuyển phải tập sự sáu tháng; với viên chức hạngIII, thời gian tập sự là 12 tháng.

Đặcbiệt, người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV, III nếu đãlàm những công việc chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đượctuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được miễntập sự.

Thôngtư 28/2016/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định về thời gian tập sự theo chứcdanh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành TN&MT, có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 1-12.

16. Hỗ trợ đầu tư phát triển thủysản

Nghịđịnh số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, có hiệu lực từ ngày15-12.

Theo đó,mức hỗ trợ đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là 35% tổng giátrị đầu tư đóng mới, tối đa 8 tỉ đồng/tàu với tàu vỏ thép có tổng công suất máychính từ 800 CV đến dưới 1.000 CV và 9,8 tỉ đồng/tàu với tàu có tổng công suấtmáy chính từ 1.000 CV trở lên.

Trườnghợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800 CV đến dưới1.000 CV, chủ tàu sẽ được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư nhưng không quá 6,7 tỉđồng/tàu; tổng công suất máy chính từ 1.000 CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợkhông quá 8 tỉ đồng/tàu…

Để đượchưởng mức hỗ trợ một lần như trên, chủ tàu phải là thành viên của tổ đội, hợptác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản; tàu phải lắp đặt thiết bị thông tin cókhả năng định vị kết nối với trạm bờ để quản lý quan sát hành trình và phải cógiấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấyphép khai thác thủy sản theo quy định…

17. Bảo vệ nghĩa trang được trợ cấpđộc hại

Từ10-12, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trangtại các nghĩa trang liệt sĩ sẽ được hưởng trợ cấp độc hại, cụ thể như sau:

Mức 1;hệ số phụ cấp độc hại, nguy hiểm 0,1 sẽ được áp dụng đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động làm công việc gồm: Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn thânnhân liệt sĩ đến thăm viếng mộ liệt sĩ; Phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩcủa các đoàn đại biểu đến viếng; Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ;Khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, vườn hoa,cây cảnh, khuôn viên và các công trình khác của nghĩa trang.

Về phụcấp, phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tạinơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thìđược tính bằng ½ ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cảngày làm việc.

Thôngtư 30/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫnthực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viênchức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ, cóhiệu lực thi hành từ ngày 10-12

18. Trình tự giải quyết tranh chấpvề xây dựng

Việcgiải quyết tranh chấp về chất lượng công trình được tiến hành theo trình tự: Tựthương lượng giữa các bên có tranh chấp; Lựa chọn, thỏa thuận và thuê tổ chức,cá nhân có đủ năng lực theo quy định tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng bộphận, hạng mục công trình, công trình xây dựng và đề xuất giải pháp khắc phục;Khởi kiện và giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tiến hành theo quyđịnh của pháp luật có liên quan.

Thôngtư 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung vềquản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày15-12.

19. Hướng dẫn thanh toán BHYT đốivới cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Theo Thôngtư 43/2016/TT-BCA cán bộ, chiến sĩ khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYTđúng quy định tại Điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung2014 và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP thì được quỹ KCB BHYT thanh toáncác chi phí trong phạm vi:

Chiphí KCB phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh con; chi phi nàykhông áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vậttư y tế và các dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Chi phívận chuyển quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

Chiphí KCB ngoài phạm vi hưởng BHYT bao gồm: thuốc, hóa chất, vật tư y tế đượccấp phép lưu hành tại Việt Nam và các dịch vụ kỹ thuật y tế được cấp có thẩmquyền phê duyệt theo chỉ định của chuyên môn.

Thôngtư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016

20. Giới hạn tiếng ồn cho phép tạinơi làm việc

Đây lànội dung được đề cập tại Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày1/12/2016) quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc chophép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Theođó, mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được quy định như sau:

- Giớihạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc:

+ Trong01 phút: không được vượt quá 112 dBA.

+ Trong01 giờ: không được vượt quá 94 dBA.

+ Trong08 giờ: không được vượt quá 85 dBA.

- Giớihạn cho phép mức áp suất âm tại các vị trí lao động:

+ Tạivị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp: không được vượt quá 85 dBA.

+ Cácphòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch: không được vượt quá 65 dBA.

+ Cácphòng lao động trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập chương trình máytính, phòng thí nghiệm lý thuyết: không được vượt quá 55 dBA.

21. Mức phí bảo vệ môi trường đốivới nước thải

Kể từ1/12/2016, Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thảibắt đầu có hiệu lực.

Theođó, Chính phủ quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế VAT.

Trườnghợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương quyết định mức cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tạiđịa phương. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tựkhai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình thuộc trường hợp được miễn phí) thìmức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sửdụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giábán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Mức phíbảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được tính như sau: F = f + C

Trongđó: F là số phí phải nộp; f là mức phí cố định 1.500.000 đồng/năm; C là phíbiến đổi, tính theo: Tổng lượng nước thải ra; hàm lượng thông số ô nhiễm và mứcthu đối với mỗi chất theo Biểu dưới đây:

Số TT

Thông số ô nhiễm tính phí

Mức phí (đồng/kg)

1

 Nhu cầu ô xy hóa học (COD)

2.000

2

 Chất rắn lơ lửng (TSS)

2.400

3

 Thuỷ ngân (Hg)

20.000.000

4

 Chì (Pb)

1.000.000

5

 Arsenic (As)

2.000.000

6

 Cadmium (Cd)

2.000.000

Cơ sởsản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải dưới 20 m3/ngày đêm, không áp dụngmức phí biến đổi.

Nghịđịnh quy định số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạtđược xác định như sau:

Số phí phải nộp (đồng)

=

Số lượng nước sạch
sử dụng (m3)

x

Giá bán nước sạch (đồng/m3)

x

Mức thu phí

Số phíbảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được xác định như sau: Số phícố định phải nộp là 1.500.000 đồng/năm; Số phí biến đổi (C) theo quy định ởtrên được tính cho từng chất gây ô nhiễm theo công thức sau:

Số phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp (đồng)

=

Tổng lượng nước thải
thải ra (m3)

x

Hàm lượng chất gây ô nhiễm có trong nước thải (mg/l)

x

10-3

x

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của chất gây ô nhiễm thải ra môi trường (đồng/kg)

-Trường hợp có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 20 m3/ngàyđêm, số phí cố định (f) phải nộp là: 1.500.000 đồng/năm; Trường hợp có lượngnước thải trung bình trong năm tính phí từ 20 m3/ngày đêm trở lên, số phí phảinộp hàng quý được tính theo công thức sau: Fq = (f/4) + Cq. Trong đó: Fq là sốphí phải nộp trong quý (đồng); f = 1.500.000 đồng; Cq là số phí biến đổi phảinộp trong quý.

22. Bảo vệ môi trường cụm côngnghiệp, khu kinh doanh

Từ ngày01/12/2016, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về việc bảo vệ môi trường cụm côngnghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ có hiệu lực thi hành.

Thôngtư yêu cầu bảo vệ môi trường cụm công nghiệp từ khâu lập quy hoạch xây dựng cụmcông nghiệp. Cụ thể, quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trongcụm công nghiệp phải bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuấtgây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa,ứng phó sự cố môi trường. Quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải cóđầy đủ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường bảo đảm yêu cầu theo quy định. Diệntích cây xanh trong phạm vi cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tíchcủa toàn bộ cụm công nghiệp.

Về bảovệ môi trường làng nghề, Thông tư quy định các điều kiện: (1) có phương án bảovệ môi trường làng nghề; (2) các cơ sở hoạt động trong làng nghề phải được cơquan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặcxác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, thủ tục tương đương; thực hiệncác biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môitrường tương ứng; phân loại chất thải rắn, chuyển cho đơn vị thu gom theo đúngquy định...

Ngoàira, Thông tư quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ trong quản lý nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánhsáng, bức xạ và các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chuyển giaonước thải không nguy hại để xử lý.

Phươngán bảo vệ môi trường là một trong các căn cứ để đối tượng thực hiện các quyđịnh pháp luật về bảo vệ môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường và là cơsở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra.

23. Hỗ trợ sau đầu tư cho chủ tàu đóngmới tàu

Từ15/12/2016, Quyết định 47/2016/QĐ-TTg quy định thí điểm cơ chế hỗ trợmột lần sau đầu tư cho chủ tàu đóng mới tàu theo quy định tại Nghị địnhsố 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ vềmột số chính sách phát triển thủy sản bắt đầu có hiệu lực.

TheoQuyết định, đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư là tổ chức, cá nhân (chủ tàu) đặthàng đóng mới và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần khaithác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên.

TheoQuyết định, Nhà nước chỉ hỗ trợ sau đầu tư đối với tàu đóng mới đã hoàn thànhlà tàu khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ vật liệu mới, vỏ gỗ; tàu dịch vụ hậucần vỏ thép.

Tàu cáđóng mới phải sử dụng máy thủy mới. Đối với máy móc, trang thiết bị bao gồm:Máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ;trang thiết bị bảo quản hải sản; máy móc, trang thiết bị bảo quản hàng hóa;trang thiết bị bốc xếp hàng hóa, chủ tàu chỉ được hưởng hỗ trợ đối với máy móc,trang thiết bị mua mới và không được hưởng hỗ trợ đối với máy móc, trang thiếtbị đã qua sử dụng.

Trongtrường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ đóng mới tàu thì tàu đóng mới đã đượchưởng chính sách hỗ trợ đóng mới tàu của Nhà nước thì không được hỗ trợ sau đầutư theo quy định tại Quyết định này.

Quyếtđịnh quy định đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, baogồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; máy móc thiết bị bảo quản hải sản; máymóc, trang thiết bị bảo quản hàng hóa; trang thiết bị bốc xếp hàng hóa: a-Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới1.000CV: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 8tỷ đồng/tàu. b- Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ1.000CV trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới nhưngkhông quá 9,8 tỷ đồng/tàu.

Đối vớiđóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hànghải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo quản hải sản:a- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đếndưới 1.000CV: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưngkhông quá 6,7 tỷ đồng/tàu cá; - b Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổngcông suất máy chính từ 1.000CV trở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 35% tổng giá trịđầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu cá; c- Trường hợp đóng mớitàu cá vỏ composit có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên: Chủ tàu đượchỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàucá; d- Trường hợp đóng mới tàu cá vỏ gỗ có tổng công suất máy chính từ 800CVtrở lên: Chủ tàu được hỗ trợ 15% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu cá nhưngkhông quá 2 tỷ đồng/tàu cá.

24. Quản lý, cải tạo và phục hồi môitrường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Kể từngày 1/12/2016, Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồimôi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu có hiệu lực thi hành.

Theođó, đối với khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro thấp tiến hành lập dự án cảitạo và phục hồi môi trường theo phương án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm.

Đối vớikhu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao tiến hànhlập dự án xử lý ô nhiễm theo phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường.

Ưu tiênthực hiện xử lý ô nhiễm đối với khu vực bị ô nhiễm có mức độ rủi ro cao. Ưutiên lựa chọn các công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện môi trường, chi phíxử lý thấp. Việc lập phương án xử lý ô nhiễm phải phù hợp với quy hoạch sử dụngđất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thôngtư nêu rõ, nội dung kiểm soát khu vực ô nhiễm bao gồm: thông báo công khai,cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm; khoanh vùng, cô lập, cách lynhằm ngăn ngừa các chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trường xung quanh; truyềnthông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sốngxung quanh khu vực bị ô nhiễm; theo dõi, quan trắc định kỳ chất lượng môitrường tại khu vực bị ô nhiễm và môi trường xung quanh; công bố thông tin vềchất lượng môi trường.

25. Trung tâm y tế huyện có 15 khoachuyên môn

Thôngtư 37 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 10/12 cho phép Trung tâm Y tế huyện sẽ có15 khoa chuyên môn như sau: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế côngcộng và Dinh dưỡng; Khoa An toàn thực phẩm; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; KhoaKhám bệnh/Phòng khám đa khoa; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa Liên chuyên khoa (RăngHàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng); Khoa Nội tổng hợp; Khoa Ngoại tổng hợp; KhoaNhi; Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; Khoa Dược - Trang thiết bị -Vật tư y tế; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Xét nghiệm vàChẩn đoán hình ảnh.

26. Bộ tiêu chí quốc gia xã nôngthôn mới giai đoạn 2016-2020

Thủtướng Chính phủ ban hành Quyết định 1980/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thônmới giai đoạn 2016 – 2020 (Gọi tắt là Bộ tiêu chí xã).

Theođó, ban hành 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.Trong đó, nổi bật một số chỉ tiêu như sau:

≥ 98%hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn;

≥ 80%trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia;

≥ 80%hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định;

≥ 90%người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao đông có khả năng tham gia laođộng;

≥ 85%người dân tham gia bảo hiểm y tế;

≥ 85%hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo3 sạch;

100% hộgia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định an toàn thựcphẩm.

Xem chitiết 19 tiêu chí của 05 lĩnh vực tại Quyết định 1980/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày01/12/2016, thay thế Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và Quyết định342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013.

27. Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảohiểm đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

TheoThông tư 35/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016) Danh mục dịch vụ kỹthuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là cácdịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ và sinh conđược phép thực hiện tại Việt Nam gồm:

- Danhmục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT.

- Danhmục phân loại phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư 50/2014/TT-BYT.

- Cácdịch vụ kỹ thuật y tế đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt thực hiện tại các cơsở khám bệnh, chữa bệnh chưa có trong Thông tư 43/2013/TT- BYT, Thông tư50/2014/TT-BYT.

28. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCKTQG) liên quan đến nơi làm việc có hiệu lực từ tháng 12/2016. Cụ thể như sau:

1.QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tầnsố cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT.

2.QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theoThông tư 22/2016/TT-BYT.

3. QCKTQGvề bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc banhành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT.

4. QCKTQGvề tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm theoThông tư 24/2016/TT-BYT.

5. QCKTQGvề điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tầnsố công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT.

6. QCKTQGvề vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm theoThông tư 26/2016/TT-BYT.

7. QCKTQGvề rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư27/2016/TT-BYT.

8. QCKTQGvề bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc banhành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT.

9. QCKTQGvề bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban hànhkèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT.

(Sưu tầm từ Internet)

Người đọc
261
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0