Nội dung chi tiết
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng

Căncứ Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốchội ban hànhLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11đãđược sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 và Luậtsố32/2009/QH12,

Điều 1.

Sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

1. Sửa đổi, bổ sungĐiều 4 như sau:

“Điều4

Nhànước thực hiệnkhen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng, khenthưởng theocông trạng và thành tích đạt được, khen thưởng quá trình cống hiếnvà khen thưởngđối ngoại.”

2.Sửa đổi, bổ sungĐiều 5 như sau:

“Điều5

Mụctiêu của thiđua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cánhân, tập thểphát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoànthành tốt nhiệmvụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, côngbằng, văn minh.”

3.Sửa đổi, bổ sungkhoản 2 và bổ sung khoản 3 vào Điều 6 như sau:

“2.Nguyên tắc khenthưởng gồm:

a)Chính xác, côngkhai, công bằng, kịp thời;

b)Một hình thứckhen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặngthưởng nhiềuhình thức cho một thành tích đạt được;

c)Bảo đảm thống nhấtgiữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d)Kết hợp chặt chẽđộng viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

3.Bảo đảm nguyên tắcbình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Nội dung chi tiết xin xem tệp đính kèm
 

Người đọc
410
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Luat sua doi mot so dieu luat thi dua khen thuong.pdf
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0