Sứ mạng của trường

Sứ mạng của Trường

- Sứ mạng :


     
Trường TH phổ thông Dầu Tiếng – Bình Dương có nhiệm vụ tạo dựng được môi trường học tập có nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục  đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai. Để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.


- Tầm nhìn đến năm 2020 :


     
Đến năm 2020, Trường TH phổ thông Dầu Tiếng – Bình Dương. Là một trong những trường dạy có chất lượng trong huyện nói riêng và trong tỉnh nói chung mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện. Là nơi giáo viên – học sinh luôn có khát vọng bay xa, bay cao sánh ngang cùng các trường bè bạn trong tỉnh và trên toàn quốc.

 Trang chủ

Clock
picture bác hồ