Thông báo
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
373 Lượt xem
Nội dung chi tiết được đính kèm trong tập tin./.
Thông báo Cách thức nộp lại bài BDTX ND1, ND2
214 Lượt xem
Đề nghị Giáo viên có kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 (theo kêt quả dự kiến của Phòng GDTrH-TX) khẩn trương kiểm tra và gửi lại bài làm cho các chuyên viên Sở GD. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết, GV chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả của mình./.
Thông báo về việc Thực hiện Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2016 - 2017
645 Lượt xem
Nội dung được đính kèm trng tập tin./.
 Trang sau