CÁC THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
1  Đào Thị Minh Thùy  ĐHSP- tiếng Anh
2  Nguyễn Kim Anh  ĐHSP- tiếng Anh
3  Nguyễn Thị Uyên Thái  ĐHSP- tiếng Anh
4  Lê Nguyễn Thanh Trúc  ĐHSP- tiếng Anh
5  Nguyễn Thoại Trang  ĐHSP- tiếng Anh
6  Phạm Thị Kim Hằng  ĐHSP- tiếng Anh
7  Huỳnh Thị Tú Trinh  CĐSP- Anh
8  Trần Hữu Sơn  ĐHSP- tiếng Anh
9  Đặng Thị Lan Anh  ĐHSP- tiếng Anh
10  Nguyễn Thị Trâm  ĐHSP- Anh