CÁC THÀNH VIÊN TỔ NGOẠI NGỮ
1  Đào Thị Minh Thùy   tiếng Anh
2  Nguyễn Kim Anh   tiếng Anh
3  Nguyễn Hữu Vinh  tiếng Anh
4  Lê Nguyễn Thanh Trúc  tiếng Anh
5  Nguyễn Thoại Trang   tiếng Anh
6  Phạm Thị Kim Hằng  tiếng Anh
7  Nguyễn Thị Tươi GV  Anh 
8  Trần Hữu Sơn   tiếng Anh
9  Đặng Thị Lan Anh   tiếng Anh
10  Nguyễn Thị Trâm                         tiếng Anh
 
 
     
     
 
Tin tổng hợp