CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
1  Vũ Thị Duyên
 PT . Thiết bị
2  Nguyễn Đình Trí  Giám thị- Tổ Phó
3  Nguyễn Hồng Hải  Giám thị - Tổ Trưởng
4  Nguyễn Thị Hương  PT - Thư viện
5  Nguyễn Thị Thu  Văn Thư
6  Nguyễn Thị Diễm   Kế toán
7  Nguyễn Thị Hà  Phục vụ
8 Nguyễn Thị Quấy Phục vụ
9  Lê Mạnh Hùng  Bảo vệ
10  Trần Đình Lành  Bảo vệ
11 Phan Xuân Châu Bảo vệ
12 Trần Thị Thanh Thủy    Y tế
13  Nguyễn Thị Hà  PT . Thông tin dữ liệu