Tin GDSK
 
CÁC THÀNH VIÊN TỔ GDSK
1  Nguyễn Văn Lợi  Tổ Trưởng
2  Nguyển Hồng Hải                       tổ phó
3  Bồ Văn Hào  GV_ Thể dục
4  Trần Đình Niêm  GV - Thể dục
5  Cao Thị Dung GV - Thể dục
6 Nguyễn Thị Chi
GV - Thể dục - QP
7  Đoàn Thị Phương Thơ  GV- Mĩ thuật
8  Trần Thị Thanh Thủy GV- Nhạc
9  Nguyễn Hiếu Tâm  GV- thể dục
Tin tổng hợp