Công Đoàn Trường

Tổ chức nhân sự Công đoàn trường:

STT Họ và Tên
Chức vụ
Email
1 Nguyễn Thị Ghi Chủ tịch
ghint@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
2 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Phó Chủ tịch
nhanntm@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
3 Võ Thị Quỳnh Như
Kế toán
nhuvtq@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
4 Mai Xuân Đào
Nữ công daomx@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
5 Võ Thị Thúy Quyên UBKT quyenvtt@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn