Ban Giám Hiệu

Cơ cấu tổ chức:

Ban giám hiệu trường THPT Thái Hòa bao gồm:

STT
Họ Và Tên
Chức vụ
Email
1 Nguyễn Văn Dinh Hiệu Trưởng
dinhnv@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
2 Phạm Bảo Toàn Phó Hiệu Trưởng toanpb@sgdbinhduong.edu.vn

    Hoạt động của Ban giám hiệu tuân theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường THPT  và các quy định khác của pháp luật.