Chi Bộ Đảng

ĐẢNG ỦY THỊ XÃ TÂN UYÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THPT THÁI HÒA

GIỚI THIỆU CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT THÁI HÒA

Thành lập từ năm 1982 , trải qua 32 năm xây dựng và trưởng thành chi bộ Trường THPT Thái Hòa  đã và đang từng bước khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục bậc THPT của Phường Thái Hòa.

Hiện nay, chi bộ có 17 đảng viên, chiếm 27,86% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Với chức năng nhiệm vụ của mình,trong những năm qua, chi bộ đã làm tốt công tác chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Thường xuyên phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến tác phong, lề lối  làm việc và nâng cao trách nhiệm của tập thể đối với công tác giáo dục. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quy định của ngành  giáo dục đề ra. Triển khai thực hiện tốt quy chế năm học cũng như các cuộc vận động của ngành giáo dục đề ra như: “Dạy tốt – học tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”… Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, hàng tháng chi bộ đều tổ chức họp 1 lần, trong trường hợp đột xuất thì tổ chức họp bất thường theo quy tắc Điều lệ Đảng. 

Qua các cuộc họp, Nghị quyết của chi bộ đều được bàn bạc dân chủ công khai theo nguyên tắc cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo, trên cơ sở đó phát huy được tinh thần phê bình và tự phê bình, ý thức xây dựng tập thể vững mạnh của cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Ý kiến của đảng viên được tôn trọng, Nghị quyết của chi bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chi bộ, Ban chấp hành và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chi bộ thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ tổ chức Đảng.Trong công tác lãnh đạo chuyên môn, chi bộ đã chỉ đạo và bám sát vào nội dung cấp trên giao, đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tổ chức nhân sự:

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Email
 1 Nguyễn Văn Dinh
Bí thư
dinhnv@sgdbinhduong.edu.vn
 2  Phạm Bảo Toàn
Phó Bí thư
toanpb@sgdbinhduong.edu.vn
 3  Phạm Thị Hồng Hạnh
Chi ủy viên
hanhpth@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
 4  Nguyễn Thị Vĩ An
Chi ủy viên
anntv@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn
 5  Quản Thị Hòa
Chi ủy viên
hoaqt@thaihoa.sgdbinhduong.edu.vn


  TM. CHI BỘ

   BÍ THƯ

Nguyễn Văn Dinh