Enter Title
Stt  Họ và tên  Năm sinh     chức vụ

chuyên môn

 1  Nguyễn Thành Danh          1965  Tổ trưởng       
GDTC

2 Trần Minh Lục 1980 GV
GDTC

3 Nguyễn Cảnh Hùng 1979 GV
GDTC

4 Phan trung Thông 1982 GV
GDTC

5 Phan Hồng Nghĩa 1980 GV GDQP

6 Trần Thị Tân 1978 GV
GDQP

Clock
Liên kiết