Enter Title
Stt 
Họ và tên
 
Năm sinh  Chức vụ  Chuyên môn


1


Chung Thành Sơn
 

1979


GV - TT


SP - Địa


2


Lê Nguyễn Văn Hậu


1973


GV


SP - Địa


3


Nguyễn Trí


1984


GV


Ths - Địa


4


Nguyễn Thị Mừng


1965


GV


SP - Sử


5


Lê Hắc Tùng


1982


GV


Ths - Sử


6


Lưu Đình Dạ Thảo


1981


GV


SP - Sử


7


Lê Thị Hồng Vân


1979


GV


SP - Sử


8


Hồ Sĩ Quý


1976


GV


SP - GDCD


9


Võ Thị Huyền Châu


1973


GV


SP - GDCD
Clock
Liên kiết