Danh Sách Tổ Lý - KTCN Trường THPT Thanh Tuyền.

Danh Sách Tổ Lý - KTCN

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ
 1 Nguyễn Anh Băng  TTCM
 2 Lê Ngọc Thơ  TPCM
 3 Nguyễn Thị Phương Đông
 GV
 4 Nguyễn Ngọc Diễm  GV
 5 Trương Thị Sang  GV
 6 Phạm Thị Thu Hương  GV
 7 Trần Thị Ngọc Trưng  GV