Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của trường

Nhà trường hiện có:

  • 28 phòng học
  • 01 phòng Thiết bị
  • 03 phòng bộ môn: Vật lý, Hóa, Sinh
  • 02 phòng vi tính
  • 01 thư viện
  • 01 hội trường
  • 01 phòng Y tế
  • 01 Nhà thể thao đa năng
 
  Search
advertise 1
advertise 2
advertise 3