Tổ chức đoàn thanh niên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẾN CÁT

Nhiệm kỳ: 2014 – 2015

 STT HỌ VÀ TÊN CHI ĐOÀN CHỨC VỤ
1 Lê Hồng Ngọc GV BTĐT - UV.BTV
2 Nguyễn Minh Hạnh GV PBTĐT - UV.BTV
3 Nguyễn Thị Duyên GV PBTĐT - UV.BTV
4 Ung Văn Tân GV UV.BCH - UV.BTV
 5 Võ Lê Anh Tuấn  12A1 UV.BCH - UV.BTV 
6 Hồng Nguyễn Anh Chương GV UV.BCH
7 Ngô Thị Ngọc Trinh 12C9 UV.BCH
 8 Lê Minh Đức 12C5 UV.BCH
 9 Đỗ Nguyễn Trường Duy 12C10 UV.BCH
10 Trần Huỳnh Nhật Vy 11A2 UV.BCH
11 Trần Nguyễn Minh Đức 11C1 UV.BCH
12 Lữ Thái Nhựt   11C4 UV.BCH
13 Huỳnh Võ Trúc Đào 11C5 UV.BCH
14 Huỳnh Võ Minh Châu 10A2 UV.BCH
15 Hoàng Thanh Thi 10C11 UV.BCH