Công đoàn cơ sở

1.Chủ tịch công đoàn: Thầy Đỗ Minh Tùng

2. Phó chủ tịch: Thầy Lê Văn Hùng

3. Trưởng ban Nữ công: Cô Huỳnh Ngọc Thiện

4. Ủy viên BCH: Thầy Nguyễn Minh Tuấn

5. Ủy viên BCH: Thầy Đỗ Thanh Long

6. Ủy viên BCH: Cô Hồ Diễm Phượng

7. Trưởng ban thanh tra nhân dân: Cô Trần Thị Thúy Hà