Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (dành cho giáo viên các trường THPT)
Để góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trường trung học phổ thông,Thanh tra Chính phủ đã biên soạn Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng dành cho giáo viên các trường THPT.
Tài liệu này cung cấp, trang bị những nội dung cơ bản sau:

- Những vấn đề cơ bản về tham nhũng.

- Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng.

- Các giải pháp phòng, chống tham nhũng.
Người đọc
443
Nguồn
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Chia sẻ
tl boi duong phong chong tham nhung.PDF
Tìm kiếm