Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đội ngũ cán bộ giáo viên,công nhân viên, học sinh trong trường, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức,lối sống phát triển toàn diện.
Người đọc
339
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
194Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020.pdf