120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 120 câu hỏi – đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại các trường trung học. 

Chủ đề các câu chuyện bao gồm:

Chủ đề 1. Một số quy định pháp luật dân sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 2. Một số quy định pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 3. Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 4. Một số quy định pháp luật tố tụng hình sự và thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 5. Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 6. Phòng, chống tệ nạn xã hội (15 câu).

Người đọc
700
Nguồn
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
Chia sẻ
120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học.doc