Tài liệu giáo dục nội dung phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông
Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu “Giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông” nhằm trang bị cho học sinh THPT những kiến thức về phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao nhận thức cho học sinh về mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng được thái độ, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng trong xã hội.

Tài liệu gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về phòng, chống tham nhũng.

Phần thứ hai: Nội dung tích hợp giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp THPT.

Phần thứ ba: Phương pháp dạy học những nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp THPT.

Phần thứ tư: Gợi ý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về nội dung Giáo dục phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân.

Người đọc
714
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tài liệu giáo dục nội dung phòng, chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp Trung học phổ thông.PDF