Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Căn cứ Công văn số 4326/BGDĐT-PC ngày01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học2016-2017 về công tác pháp chế;

          Căncứ Công văn số 1899/SGDĐT-CTTTPC  ngày13/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học2016-2017 về công tác pháp chế;

          TrườngTHPT Tây Sơn báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2016 cụ thểnhư sau:

Người đọc
137
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Trường THPT báo cáo theo dõi thi hành PL 2016.doc