Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về dạy thêm, học thêm năm 2016

Thực hiện Công văn số 1899/SGDĐT-CTTTPC ngày 13/10/2016 củaSở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tácpháp chế;

Trường THPT Tây Sơn báo cáo, đánh giá kết quả công tác thihành pháp luật thực hiện chủ điểm về công tác dạy thêm, học thêm năm 2016 (số liệu thống kê từ ngày 01/10/2015 đếnngày 30/9/2016)như sau:

Người đọc
139
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mau bao cao theo doi thi hanh phap luat về dạy thêm và học thêm.docx