Kế hoạch Công tác Pháp chế năm học 2016 - 2017

Căn cứ Công văn số4326/BGDĐT-PC ngày 01/9/2016 của Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017về công tác pháp chế;

Người đọc
134
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
KH PHÁP CH- 16-17.doc