Bảng điểm cá nhân HKII năm học 2014-2015

Mời thầy/cô tải về Bảng điểm cá nhân HKII năm học 2014-2015. Thứ tự học sinh trong Bảng điểm của từng lớp đã hoàn toàn khớp với thứ tự trong phần mềm nhập điểm.

Người đọc
655
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
BANG DIEM CA NHAN.zip