Ban giám hiệu

Thành phần Ban giám hiệu nhà trường bao gồm:

1. Thầy Trương Minh Giảng - Hiệu trưởng

2. Cô Nguyễn Thị Cẩm Châu - Phó hiệu trưởng

3. Cô Phạm Thị Nga - Phó hiệu trưởng