Phân công lễ 20.11.2017

Kính gửi quí thầy cô Phân công lễ 20.11.2017

SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT TÂY NAM

PHAÂNCOÂNG LEÃ KỈ NIỆM

35 NĂMNGÀYNHÀ GIÁO VIỆT NAM(1982-2017)

·       Thö môøi: Huyeàn, P. Dũng ( phaùt haønh ngaøy13,14/11/2017).

·       Trang trí saân leã trang trí dự phòng nhà đa năng khi trời mưa : Tổ văn phòng,Thông,

 (14hngày 19/11/2017 và 6h45 ngày 20/11/2017 ).

·       Tập dợt đội hình đội ngũ,hát quốcca, truyền thống ca, sắp xếp vị trí lớp: Tổ Thể dục-Quốc phòng, Đoàn thanh niên, Giám thị, tấtcả GVCN (16g ngày 18/11/2017 )

·       Chuaån bò phong leã: Hùng, Quốc, Hợp, Thuận.

·       Haùt quoác ca, truyền thống ca : Toaøntröôøng ( Cho hoïc sinh haùt theo nhaïc).

·       AÂâm Thanh: Quang, T.Ngoïc ,(Chuẩnbị nhạc Quốc ca, truyền thống ca, phút sinh hoạt truyền thống, văn nghệ chàomừng, chuẩn bị máy dự phòng cúp điện)

·       Đóntiếp đại biểu BGH , Phạm Văn Dũng

·       Chuẩn bị nước tiếp khách trước giờlàm lễ, nước để bàn đại biểu : Lụa

·       Tiếp nước cho đại biểu : HồngNhung, Đà Lạt.

·       Phụ trách phần trao,nhận hoa, phần thưởng của đại biểu và nhà trường (chuẩn bị khay, phần thưởng): Hiền,Vịnh, Trúc, Lê Phương, Thoa.

·       Taäp hôïp hoïc sinh vaø oånñònh traät töï hoïc sinh trong buoài leã: Giaùm Thò + GVCN ( G. Thò, GVCN ñieåm danhtöøng lôùp).

·       Chuẩn bị cờ phướng, bục nói, tượngBác, khăn bàn, hoa: Kim Mai, Quang Biên

·       Caém côø phöôùng, treo c (3 dãylầu), saép xeáp bànghếsaân leã, bảng tên lớp,: 11A4  chieàu19/11/2017 (GVCN: Phan Thành Công)

·       Trải khăn bàn, trang trí hoa, bụcnói, tượng Bác : 11A5 (Trần Thị Thanh Tâm)

·       Dọndẹp sau lễ: 11A6 (Nguyễn Thị Ngân Giang)

·       Thiết kế, đieàu khieån chöông trình : Sang(Nộp HT duyệt ngày 16/11/2017)

·       Văn nghệ chàomừng:  VĩnhQuang, Ngọc Giáp, Ngọc Sang  : chọn3  tiết mục biểu diễn (nội dung bài hátphải được Hiệu trưởng duyệt trước), chọn hát 02 bài và múa 1 bài.

  • Baùo caùo keát quaû thi ñua naêm hoïc:  2017 – 2018 ( Ñ/c: Đặng Ngọc Mai).
  • Baùo caùo truyeàn thoáng 20/11 ( Ñ/c Đỗ Thị Phượng ).
  • Thông qua danh sách khen thöôûng HS đậu ĐH 2016-2017, giải baùo töôøng, ñoá em (Cô Sang).
  • Hoïc sinh phaùt bieåu caûm nghó: (12A1) GVCN baùo cho hoïc sinh chuaån bò, cô Tình duyệt.
  • Phát biểu đáp từ : Cô Châu

Lưuý:

Toaøn theå CBGVCNV döï leãcoù maët luùc 6h45, Nam aùo sô mi đồng phục thaét caø vaït, nöõ maëc aùo daøi tự chọn (Đẹp,lịch sự).

Bến Cát, ngày13  tháng 11 năm 2017

               KT.HIỆU TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Người đọc
119
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Phan công lễ 20.11.docx