Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"

Kính gửi quí thầy cô Công văn về Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến"

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

 

Số: 846 /CĐGD

V/v vận động CBNGNLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do – Hạnh phúc


Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2017

                                            

                                    Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ công văn số 267/LĐLĐ ngày 05/9/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnhBình Dương về việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thamgia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017,

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc tíchcực vận động cán bộ nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn ngành hưởngứng, tham gia cuộc thi như sau:

1/ Nội dung: Bộ luật dân sự năm 2015, Pháp luật về đất đai, Bộ luậthình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017, Công ước Luật biển 1982.

2/ Thời gian tham gia cuộc thi: từ nay đế hết ngày 30/11/2017 (chia làm04 đợt thi).

3/ Hình thức: Thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháptại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Đề nghị CĐCS tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo nhanh số ngườitham gia dự thi về Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương vào sau khi kết thúc đợtthi cuối (báo cáo tháng 12/2017) để tổng hợp báo cáo. Điện thoại số: 0274 3824.839hoặc địa chỉ Email: cdnsgdbd@gmail.com./.

Nơi nhận:                                                                               TM. BANTHƯỜNG VỤ        

- CĐCStrực thuộc;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

-UVBCH, UVUBKT CĐGD tỉnh;

-Lưu VP.CĐN, VNC60.                                                                          (Đãký)

   Lê Thị Thu Vân

Người đọc
98
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ